Publicerad: 13 september 2019

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt

Inom kommunal sektor tillkom, för yngre medarbetare, ett nytt pensionsavtal 2014 som är helt avgiftsbestämt. Vad det innebär beskrivs nu i en ny promemoria. En kortare beskrivning finns även i ”Ekonomirapporten, maj 2019”.

2019-05-15

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt

Bakgrund

Det innebär att det på längre sikt inte kommer finnas några pensionsskulder kvar. Kostnaden kommer endast bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resultat. De äldre avtalen kommer dock leva kvar i många år, och påverka kostnadsbilden, men i avtagande omfattning. I den här rapporten försöker vi ge en bild av hur pensionsskulder och pensionskostnader kan komma att utvecklas över tid.

Det finns idag en oro över kostnadsutvecklingen de närmast kommande åren. De prognoser som administratörerna löpande levererar pekar på kraftiga kostnadsökningar. Vad beror detta på och vad händer bakom hörnet?

Vi försöker också ge en bild av vilka faktorer som påverkar kostnaderna. Vilken roll spelar den makroekonomiska utvecklingen och vad händer om löneökningarna skulle dra iväg?

I de inledande avsnitten ges en bakgrundsbeskrivning när det gäller de kommunala pensionsavtalens utformning och de skulder och kostnader som är förknippade med dessa.

PM: De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt (PDF)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!