Publicerad: 15 januari 2020

Andra promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKR.

PM och rapporter listade i kronologisk ordning

Förutsättningar för användning av medel ur en resultatutjämningsreserv (RUR)

Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i form av skatter och statsbidrag i så pass hög grad att kommunen/regionen behöver lägga en budget där det inte råder balans mellan intäkter och kostnader så finns möjlighet att utnyttja de medel som reserverats i en resultatutjämningsreserv (RUR). Publicerad i oktober 2018.

Förutsättningar för användning av medel ur en resultatutjämningsreserv (PDF)

Idéskrift om finansiell analys i årsredovisningen

Inför arbetet med årsredovisningen finns denna skrift med tips på hur man kan göra den finansiella analysen både heltäckande, begriplig och överskådlig.

Skriften togs fram av Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av SKL (numera SKR). En referensgrupp med medlemmar från kommuner och förbundet bidrog med synpunkter. Publicerad i februari 2016.

Finansiell analys i budget och årsredovisning – fokus på balanskravsutredning och resultatutjämningsreser (Webbutiken)

Signaler på ekonomisk oblans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas. Publicerad i januari 2015.

Signaler på ekonomisk obalans (Webbutiken)

Resursfördelning inom handikappomsorgen i kommuner

Skriften beskriver resursfördelningssystem inom handikappomsorgen i sex olika kommuner. Det är främst inom LSS-området som system utarbetats. Publicerad i september 2007.

Resursfördelning inom handikappomsorgen i kommuner : goda exempel från sex kommuner (Webbutiken)

Styr med resursfördelningen

Hur kan vi styra om resurserna i kommunen? Hur kan vi tydliggöra skillnaden mellan beräkningsunderlag och politik? Hur kopplas resursfördelningen till planeringsprocessen och uppföljningen? Publicerad i juni 2007.

Styr med resursfördelningen : idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner (Webbutiken) 

Bristfälliga budgetdokument

SKL (numera SKR) hade uppdragit till forskare vid KFi att studera hur praxistillämpningen runt lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning ser ut i de budgetdokument som fullmäktigeförsamlingarna antagit för år 2007. SKL:s förhoppning var att rapporten ska ge impulser till ett fortsatt utvecklingsarbete i kommuner och landsting/regioner. Publicerad i juni 2007.

Bristfälliga budgetdokument (PDF, nytt fönster) 

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård

Resursfördelningssystemet har genomgått stora förändringar under senare år – traditionella anslag har ersatts bland annat av beställar–utförar-modeller. Rapport från oktober 2005.

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

Revisorerna och god ekonomisk hushållning

PM från juni 2005 om det arbete som bedrivits i samråds- och referensgrupper för revisorer med anledning av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning i kommunallagen.

Revisorerna och god ekonomisk hushållning – Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning (PDF, nytt fönster) 

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!