Publicerad: 23 januari 2020

Åtgärder för att hantera de ekonomiska utmaningarna

För att säkra en välfärd med fortsatt goda resultat när kostnaderna ökar snabbare än intäkterna anser SKR att en rad olika åtgärder måste vidtas.

2019-10-16

Eftersom antalet yngre och äldre blir allt fler i Sverige, samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt blir också kostnaderna för välfärden högre än intäkterna.

SKR föreslår därför flera åtgärder för att möta kommunernas och regionernas ekonomiska utmaningar och fortsatt säkra en god välfärd.

Staten behöver

Minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen

SKR ser att den statliga detaljstyrningen och kortsiktiga planeringen måste få ett slut. Ökningen av de riktade statliga satsningarna sätter hinder för kommuner och regioner att använda resurser där de främst behövs utifrån de olika lokala förutsättningarna och utmaningarna.

Respektera finansieringsprincipen

Riksdag och regering måste börja respektera finansieringsprincipen så att den nivå som beslutar om en reform också betalar för den. Det är dessutom viktigt att staten tar ansvar för sina egna verksamheter, såsom landets arbetsmarknad, så att kostnader och ansvar inte i stället hamnar hos kommuner och regioner.

Ta ett större ekonomiskt ansvar för den demografiska utvecklingen

Det krävs en ökad och långsiktig samsyn om att staten och kommunsektorn har ett gemensamt uppdrag att lösa framtidens finansiering av välfärden. Det behövs bland annat ökade generella statsbidrag i takt med de demografiskt betingade behoven, men också kompensation för löpande pris- och löneökningar.

Ta ansvar för den långsiktiga finansieringen av digital infrastruktur

Staten bör upprätta en strategisk plan och finansiering för bland annat bredbandsutbyggnaden och digitala standarder så att hela landet kan ställa om arbetet och arbeta med ny teknik. En långsam utbyggnad ger merkostnader för kommuner och regioner när effektiva digitala tjänster inte kan införas.

Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att erbjuda rätt utbildningar på rätt sätt

Det är idag svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Staten har ett ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till rådande förutsättningar. Lärosätena behöver bli bättre på att utbilda för moderna välfärdsverksamheter. Särskilt inom högskolan behövs en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsliv.

Kommuner och regioner behöver

Effektivisera verksamheten

Verksamheterna i kommuner och regioner behöver effektiviseras, bland annat med förändrade och nya arbetssätt genom till exempel digitaliseringens möjligheter, att använda befintliga resurser på ett smartare sätt och se över organisationen. Det handlar också om att samverka med andra kommuner eller andra regioner för att få resurserna att räcka till.

Arbeta med förebyggande hälsa

Kommuner och regioner behöver lägga mer fokus på det förebyggande hälsoarbetet. Sundare levnadsvanor i befolkningen anses kunna förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjukligheten och 30 procent av cancersjukligheten, sjukvårdens mest kostsamma sjukdomar. På samma sätt kan exempelvis psykiska problem under barndomen mötas med ett urval av insatser för att förhindra långtgående negativa konsekvenser längre fram i livet.

Öka sysselsättningsgraden och förlänga arbetslivet

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det krävs att kommuner och regioner arbetar för att införa heltid som norm och ger goda förutsättningar för fler att förlänga sitt arbetsliv. På så sätt kan behovet av medarbetare minskas med cirka 110 000 personer.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef
  • Annika Wallenskog
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!