Publicerad: 1 oktober 2020

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år.

Lång tid för återhämtning efter pandemin

Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från augusti

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 20:32, EkonomiNytt 07/2020) räknar vi nu med lägre skatteunderlagstillväxt 2020, högre 2021 och åter lägre 2022–2023. Den ändrade bedömningen beror både på att vi justerat vår bild av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2021.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 20:39 (kommuner) och EkonomiNytt 09/2020 (regioner). En mer utförlig presentation av scenariot publiceras i ”Ekonomirapporten, oktober 2020” den 20 oktober.

Cirkulär 20:39 (kommuner)

EkonomiNytt 09/2020 (regioner)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2020–2027 för kommuner

Prognosunderlag 2020–2027 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!