Publicerad: 26 mars 2020

Skatteunderlagsprognos

Med anledning av coronaviruset gör SKR en extra bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget. I väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar, kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.

Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin.

Prognosindikation för 2020 innebär betydande nedrevidering

SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i februari (se cirkulär 20:8, EkonomiNytt 02/2020 samt MakroNytt 1/2020). Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019.

Hela bedömningen finns i MakroNytt 2/2020.

MakroNytt 2/2020

Även Ekonomistyrningsverket (ESV) har presenterat två scenarier:

Prognos från ESV med anledning av coronaviruset

Vad innebär prognosindikationen per kommun respektive region?

Kommunerna

SKR har inte gjort någon prognos, endast en indikering för skatteunderlagsförändringen 2020, så det finns inga kommunvisa beräkningar. Det går inte att simulera intäktsförändringen 2020 i modellen Skatter & bidrag eftersom det bara är avräkningen som ändras och den beräknas inte i modellen.

För att få en beräkning av avräkningen 2020 är det enklast att utgå från att en förändring av skatteunderlaget med 0,1 procent motsvarar cirka +/– 50 kronor per invånare. Eftersom det är en förändring med –0,9 procentenheter ändras prognosen för 2020 års avräkning med cirka –450 kronor. Det går att manuellt lägga till detta i modellen genom att låsa upp blad 1 (lösenord: kommun) och ändra avräkningen i cell K30 med –450 kronor, vilket innebär att det ska stå –632 i den cellen.

För åren 2021–2027 går det att göra en beräkning i modellen Skatter & bidrag genom att på blad 2 kopiera vår prognos på rad 9 (alla åren, även 2019) och klistra in den på rad 10 och sedan ändra till 1,5 i cell C10. Därefter väljer man egen prognos i den allra första rullgardinslisten som avser egen bedömning av rikets skatteunderlag.

Regionerna

Det går i modellen Skatter & bidrag att göra en beräkning av de ändrade intäkterna genom att på blad 2 kopiera vår prognos på rad 9 (alla åren, även 2019) och klistra in den på rad 10 och sedan ändra till 1,5 i cell C10. Därefter väljer man egen prognos i den allra första rullgardinslisten som avser egen bedömning av rikets skatteunderlag. Det finns också en enkel tumregel för att beräkna vad en förändring av skatteunderlaget innebär. En ökning/sänkning med 0,1 procent motsvarar cirka +/–30 kronor per invånare.

Nästa hela skatteunderlagsprognos kommer i april

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 29 april 2020. Då publiceras även nya prognosunderlag samt uppdatering till modellen Skatter & bidrag.

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2020–2027 för kommuner

Prognosunderlag 2020–2027 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!