Publicerad: 20 december 2019

Skatteunderlagsprognos

Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt – som vi först lanserade i december förra året står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att summera vet vi nu tämligen mycket.

Det stundar magra år för skatteunderlaget

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär19:40 och EkonomiNytt 11/2019) är prognosen för skatteunderlagets ökning uppreviderad för 2019 och 2020 men nedreviderad för 2021 och 2022. Skillnaderna jämfört med förra prognosen är små för varje enskilt år. Justeringarna förklaras bland annat av Statistiska centralbyråns (SCB) revidering av arbetsmarknadsundersökningarna för perioden juli 2018–september 2019 och att vi nu utgår från en annorlunda utveckling av lönesumman än i föregående prognos.

Hela prognosen finns i cirkulär 19:59 och EkonomiNytt 15/2019. Den makroekonomiska analysen presenteras i MakroNytt 3/2019.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för regioner

MakroNytt

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 13 februari 2020.

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2019–2026 för kommuner

Prognosunderlag 2019–2026 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKR med prognoserna

Sveriges Kommuner och Regioner gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKR:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!