Publicerad: 12 december 2018

Nyhet

Riksdagen beslutade om statsbudget i enlighet med reservationen från M och KD

Den 12 december röstade riksdagen om statsbudget för år 2019. Resultatet blev att övergångsregeringens budget justerades i enlighet med en gemensam reservation från M och KD.

Beslutet gäller inkomstberäkningen och utgiftsområdenas utgiftsramar

Inom skatteområdet beslutade riksdagen om höjt grundavdrag för pensionärer som omfattar fler personer än regeringens förslag, vilket innebär att inkomsterna av kommunalskatt beräknas bli 1 100 miljoner kronor mindre. Detta belopp regleras genom en höjning av UO 25 (se nedan). Inkomstbeskattningen förändras därutöver jämfört med övergångsregeringens förslag, till följd av bland annat höjd brytpunkt för statlig skatt, utökat jobbskatteavdrag och utökad RUT. Dessa kan en ny regering inte ändra för 2019, eftersom beslut om inkomstskatt måste fattas innan inkomstårets början.

Beslut om enskilda anslag återstår

Anslagsfördelningen inom de olika utgiftsområdena kommer att beslutas successivt fram till och med den 21 december (den 21 december beslutas bland annat utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner). Justerade betänkanden från de olika utskotten, med mer detaljer om enskilda anslag, kommer att publiceras på riksdagens webbplats efter hand som behandlingen i riksdagens utskott blir klara ett par dagar innan omröstningen för utgiftsområdet i fråga.

Alla delar av budgeten kommer därmed inte att vara kända när de beräkningar slutförs som ligger till grund för de planeringsförutsättningar SKL publicerar den 17 december.

Detta framgår i övrigt av Finansutskottets betänkande

För utgiftsområde (UO) 25 känner vi nu till dessa ändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag:

 • de generella resurserna till kommunerna ökar med 3 500 miljoner kronor, utöver de specifika bidrag som utökas inom UO 9 för vård och omsorg.
 • Bonusen på 500 miljoner kronor för extratjänster slopas.
 • Minskade skatteintäkter till följd av höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år, utöver den höjning som föreslogs i övergångsbudgeten, regleras genom en höjning av anslaget med 1 100 miljoner kronor.
 • Det betyder att utgiftsområde 25 höjs med 4 100 miljoner kronor totalt.

Några förslag i den gemensamma reservationen från M och KD som särskilt berör kommuner

Prioriterade satsningar som nämns är:

 • Investeringsstöd till äldreboenden.
 • Personalkontinuitet inom hemtjänst.
 • Utökad undervisningstid. Som ett första steg ska undervisningstiden i lågstadiet utökas med en timme per dag.
 • Fler karriärlärare.
 • Mindre barngrupper i förskolan, utökade riktade statsbidrag.
 • Språkförskola, stimulansmedel.
 • Avskaffade byggsubventioner
 • Det går inte att utläsa vilka belopp som de olika satsningarna uppgår till.

De här förslagen berör särskilt landsting och regioner

På UO 9 lägger man på 3,1 miljarder kronor 2019 jämfört med regeringens förslag.

 • 1 500 miljoner kronor, som tidigare aviserades inom UO 25 och som fördelas i kronor per invånare.
 • Prioriterade satsningar nämns inom hälso- och sjukvården, bland annat:
  – en ny uppdaterad kömiljard
  – stärkt primärvård
  – fortsätta det strategiska arbetet med cancerstrategin,
  – nationell strategi för jämlik sjukvård
  – vidareutbildning specialistsjuksköterskor
  – andra satsningar inom äldreomsorg

Vi kan inte ännu utläsa hur de medel som anslås inom UO 9 kommer att fördelas på olika satsningar. Vi inväntar beslut den 20 december.

Sannolikt med ändringsbudget vid ny regering

Det är fortfarande oklart vilka partier som kommer att utgöra regeringsunderlag. Om det inte blir en M+KD-regering är sannolikheten hög för att arbetet med en ändringsbudget kommer att starta så snart en ny regering tillträtt.

Riksdagens beslut den 12 december (regeringens webbplats)

Informationsansvarig

 • Niclas Johansson
  Sektionschef
 • Bo Legerius
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!