Publicerad: 28 maj 2020

Nyhet

Preliminärt PO-pålägg för 2021

SKR:s förslag är att som preliminärt PO för år 2021 tillämpa samma PO som för 2020. Osäkerheterna kring det framtida ekonomiska läget gör att prognoserna varierar för kraftigt för att idag kunna rekommendera PO-pålägg för år 2021.

Utifrån rådande osäkerhet om det framtida ekonomiska läget ser vi att de prognoser som ligger till grund för bedömning av PO för kommande år för närvarande varierar kraftigt över tid. Denna osäkerhet gör att vi har svårt att lämna tillförlitliga uppgifter kring preliminärt PO för år 2021 som vanligt. Samtidigt inser vi det behov som finns kring att ha underlag för pågående och kommande planering/budget inför 2021.

Olika uppgifter för PO-påläggets olika delar

Vi kan konstatera följande:

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Ingen avisering om ändring i vårpropositionen inför 2021.

Avtalsförsäkringar

Vi har inte några uppgifter om eventuella förändringar av premierna för avtalsförsäkringar. Det har varit nollpremie flera år på AFA:s försäkringar; AGS och avgiftsbefrielseförsäkringen. Vi har i dagsläget ingen uppgift om eventuella förändringar för 2021, men ser att det kan finnas risk för höjning av premier på grund av att det är svag utveckling på de finansiella marknaderna och att premierna varit noll så pass länge.

Avtalspensioner

Den senaste kalkylen visar på ökade kostnader för avtalspensioner för 2021 för att de sedan åter kommer att sjunka för år 2022. Utifrån en utjämning mellan åren bedömer vi i dagsläget att påslaget i jämförelse med 2020 kan vara oförändrat. Bedömningen av viktiga beräkningsparametrar för pensionskalkylen, exempelvis prisbasbelopp och inkomstbasbelopp, är för närvarande mycket volatil. Vi kommer få bättre klarhet i dessa antaganden efter sommaren.

Preliminära PO-pålägg för år 2021

Vår bedömning i dagsläget är att man i beräkningarna inför 2021 kan utgå ifrån samma PO som för år 2020. Vi kommer i månadsskiftet augusti/september återkomma med bedömning av preliminärt PO för 2021 och i samband med detta även uppdatera Excelfilerna på sidan Arbetsgivaravgifter.
Preliminärt PO-pålägg för 2021 utifrån konstaterandena ovan:

  • totalt för kommuner 40,15 procent
  • totalt för regioner 46,45 procent

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!