Publicerad: 13 november 2018

Nyhet

Individuella beslut per huvudman krävs för bidrag till fristående skolor

Det krävs individuella beslut per huvudman för att bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas enligt förvaltningslagen. Flera kommuner har fattat generella beslut utan att ange en specifik mottagare. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat praxis.

Kommunens bidragsbeslut kan överklagas

Sedan 2010 har enskilda skolhuvudmän möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen [2017:900], FL).

Högsta Förvaltningsdomstolen kräver individuella beslut

Det har dock visat sig att flera kommuner fattat generella beslut utan att ange en specifik mottagare, vilket domstolarna tidigare inte har gjort några invändningar emot. Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att ett generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär (dom den 19 juni 2017, mål nr 5998-16) och därmed kan ett sådant beslut inte få en fullständig prövning. Ett sådant beslut är således inte utformat på det sätt som skollagen kräver.

I vårt cirkulär 18:46 står det mer om hur kommunens bidragsbeslut bör utformas.

Cirkulär 18:46

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!