Publicerad: 4 mars 2020

Region-Bas

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Bakgrund till Region-Bas

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av L-Bas (L-Bas 19) genom anpassning till den nya lagen och till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Till Region-Bas 20 har ytterligare förtydliganden och anpassningar gjorts.

Syftet med nya Region-Bas 20 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter till SCB och för jämförelser mellan regioner eftersom kontoplanen definierar begrepp på ett enhetligt sätt.

Kontoplanens huvudstruktur i kontoklasser är oförändrad. Kontoplanen L-Bas 19 är den sjätte versionen av L-Bas och den tredje som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Från och med 2020 byter kontoplanen namn till Region-Bas, vilket alltså är den sjunde versionen av normalkontoplan för regioner.

Både L-Bas 19 och Region-Bas 20 finns att ladda ned nedan.

Nyheter i Region-Bas 20r

Den tidigare utgåvan av Region-Bas 20, som presenterades i juni 2019, har uppdaterats i december 2019 till ny version – Region-Bas 20r. Detta med anledning av RKR:s beslut under hösten 2019 avseende rekommendation R2 Intäkter.

Jämfört med L-Bas 19 har det gjorts en del förtydliganden. På sidan 2 i kontoplanen återfinns en förteckning över de ändringar som gjorts i jämförelse med föregående version. Några av dessa är:

  • Kontoplanen byter namn till Region-Bas.
  • Nytt konto för obligations- och förlagslån (konto 232).
  • Nytt konto för ersättning till samfinansierade projekt (konto 757).
  • I version Region-Bas 20r har en återanpassning gjorts av konton avseende investeringsbidrag, till de som tidigare fanns i L-Bas 19 (se kommentar ovan).

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för regioner. Avsikten är att regioner med baskontoplanen som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna regionen.

Instruktioner för uppgiftslämnare från regioner till Räkenskapssammandraget RS, SCB

Filer för nedladdning

Filerna öppnas i nytt fönster.

Region-Bas 2020r

Region-Bas 20r (PDF)

Region-Bas 20r (Word 97)

Region-Bas 20r (Excel 2010)

L-Bas 2019

L-Bas 2019 (PDF)

L-Bas 2019 (Word 2010)

L-Bas 2019 (Excel 2010)

L-Bas 2013

L-Bas 2013 (PDF)

L-Bas 13 uppdaterad inför år 2018 (Word 2010)

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!