Publicerad: 16 september 2020

Nyhet

Aktuellt inför delårsrapport 2020

I år är det många effekter av den pågående coronakrisen som påverkar redovisningen i kommuner och regioner. I denna information redogör vi för svaren på några frågor som vi fått till oss under senare tid gällande arbetet med delårsrapporten.

Rådet för kommunal redovisning

Delårsrapporten regleras i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 13 kap samt i rekommendation ”RKR R17 Delårsrapport” från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Yttrande om vissa redovisningsfrågor

I och med att flera förändringar av generella statsbidrag har beslutats under året så har frågan om intäktsredovisning av generella statsbidrag i delårsrapporterna aktualiserats. RKR har därför gått ut med ett yttrande kring vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin. I yttrandet behandlas dels frågan om tillkommande generella statsbidrag dels frågan om hur lämnade och erhållna rabatter på hyra eller leasingavgifter ska hanteras.

Yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin (PDF, nytt fönster)

Redovisning av statsbidrag och ersättningar 2020

Generella statsbidrag

Information om tillskott av statsbidrag hittills under året finns på vår webbplats:

Nya tillskott av statsbidrag 2020

De generella bidragen under 2020 ska redovisas som generella statsbidrag på konto 829 Generella bidrag från staten enligt Kommun-Bas/Region-Bas.

Staten har även aviserat ett bidrag kopplat till de tillfälligt ändrade reglerna kring periodiseringsfond. Detta kommer enligt uppgift att beslutas först under hösten i samband med budgetpropositionen för 2021. Budgetpropositionen ska presenteras den 21 september.

Redovisning av generella statsbidrag beslutade under året

En intäkt ska redovisas när intäktskriterierna är uppfyllda. För till exempel statsbidrag är detta i regel när beslut har tagits.

Frågan om succesiv intäktsföring av generella statsbidrag i samband med delårsrapporten tas upp i det yttrande som finns på RKR:s webbplats enligt ovan.

I delårsrapporten är det viktigt att man i redovisningsprinciperna redogör för utifrån vilka principer generella statsbidrag har intäktsförts.

Sjuklönekostnader

Staten ersätter under en tid kostnaden för sjuklön som arbetsgivare har.

Sjuklönekostnaderna utbetalas som vanligt till den anställde från kommunen/regionen och redovisas som en kostnad för sjuklön. Den ersättning för sjuklöner som erhålls från staten från och med april 2020 redovisas som en intäkt på konto:

  • Kommun-Bas Konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag
  • Region-Bas Konto 382 Personalanknutna statsbidrag

När det gäller hantering/fördelning av dessa i inrapporteringen till SCB:s Räkenskapssammandrag (RS) återfinns information på SCB:s webbplats:

Räkenskapssammandrag för kommuner

Sänkta arbetsgivaravgifter

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utgör en sänkning av avgiften och inte ett erhållet bidrag/ersättning. Detta medför att kostnaden för arbetsgivaravgift redovisas som vanligt men till ett lägre belopp:

  • Kommun-Bas: Konto 561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter
  • Region-Bas: Konto 451 Sociala avgifter enligt lag

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!