Publicerad: 15 december 2020

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen.

Paus i återhämtningen

Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala skatteun-derlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 procent de kommande två åren.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från oktober

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär 20:39, EkonomiNytt 09/2020) räknar vi nu med lite svagare utveckling av skatteunderlaget 2020 men betydligt starkare 2021–2023 och åter svagare 2024. Det beror framförallt på att vi nu räknar med en senare återhämtning på arbetsmarknaden än vi gjorde i oktober, till följd av att coronapandemins andra våg är starkare än väntat.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 20:57 (kommuner) och EkonomiNytt 11/2020 (regioner). En mer utförlig presentation av samhällsekonomin publiceras i MakroNytt 4/2020.

Cirkulär 20:57 (kommuner)

EkonomiNytt 11/2020 (regioner)

MakroNytt 4/2020 (samhällsekonomi)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2020–2027 för kommuner

Prognosunderlag 2020–2027 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!