Publicerad: 8 oktober 2020

Nyhet

Utökat statligt bidrag till skolan

I utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” finns förslag om ett utökat statligt bidrag till skolan. Man föreslår att dagens riktade statsbidrag slås samman och att det utökas med 3 miljarder. Utredningen har varit på remiss under hösten.

2020-12-01

SKR har sammanställt ett remissvar på utredningen. SKR anser att kommunerna behöver nedanstående information för att kunna ta ställning till vilken ekonomisk konsekvens förslaget får för den egna kommunen. Remisstiden löpte ut den 30 november.

SKR:s remissvar på utredningen ”En mer likvärdig skola”

Fördelningen görs med ett socioekonomiskt viktat sektorsbidrag

I utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (SOU 2020:28), finns förslag om ett utökat statligt bidrag till skolan.
Majoriteten av dagens riktade statsbidrag föreslås slås samman till ett socioekonomiskt viktat sektorsbidrag som varje huvudman kan beviljas. Dessutom föreslår utredningen att sektorsbidraget utökas med 3 miljarder kronor som enligt utredningen kan finansieras genom en av minskning av de generella statsbidragen.

Förslaget leder till omfördelningseffekter

Av utredningen framgår att förslaget leder till omfördelningseffekter. Nettoeffekterna på kommunnivå uppges variera från en minskning på 3 300 kronor per elev till en ökning på som mest 4 100 kronor per elev i kommunal skola. Allt annat lika kommer kommuner med ett stort antal elever i relation till befolkningen att gynnas, liksom kommuner med svaga förväntade resultat i den kommunala skolan. Eftersom spridningen i socioekonomiskt index är betydligt större än antal elever relativt befolkningen kommer dock socioekonomiskt index att i hög grad dominera utfallet.

SKR efterlyser ekonomiska effekter för enskilda kommuner

SKR anser att det är en stor brist att utredningen inte redovisar vilka ekonomiska effekter det föreslagna bidraget får för enskilda kommuner. Våra beräkningar visar att kommunernas utfall kommer att variera mellan –183 och 514 kr/invånare. Beräkningarna bygger på att kommunerna får 2 686 miljoner kronor av tillskottet. Resterande 314 miljoner beräknas fördelas till enskilda huvudmän. Vi beräknar att kommunernas 2,7 miljarder kronor fördelas med samma andel per kommun som statsbidraget för likvärdig skola fördelats med under 2020. Minskningen av det generella statsbidraget samt effekter per invånare beräknas per invånare den 1 november 2019.

Kommunvisa effekter av sektorsbidrag (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!