Publicerad: 11 maj 2020

Samverkan i upphandlingsprocessen

Goda relationer och samverkan är en förutsättning för bättre offentliga affärer, för att utnyttja resurser och utveckla varor och tjänster. Upphandlande myndigheter och leverantörer har ett gemensamt ansvar.

Samverkan bidrar till bättre offentliga affärer

Den offentliga upphandlingen syftar till att skattemedel användas effektivt och att varor och tjänster levereras med gott resultat. Förutsättningar för bättre offentliga affärer är att:

  • öka dialogen mellan parterna eftersom detta leder till bättre affärsrelationen,
  • öka förståelsen för parternas roller och behov samt ger förutsättningar för förnyelse och innovation,
  • ökad uppföljning och avtalsförvaltning av ingångna kontrakt,
  • säkerställa och utveckla affären.

Tidig dialog för att uppnå goda resultat

Tidig dialog med marknaden kan genomföras på många olika sätt. Det kan handla om en generell marknadskunskap och analys men också om att utbilda blivande anbudsgivare och att utforma upphandlingarna så att leverantörernas engagemang ökar. Utöver den tidiga dialogen bör även inköpsprocessen i sin helhet innefatta intern och extern dialog för att uppnå goda resultat.

Samarbete för att utveckla

Många upphandlingar görs av varor och tjänster där avtalsperioderna är långa. I dessa relationer blir samarbetet mellan parterna särskilt viktigt för att ta tillvara leverantörernas utvecklingskraft samtidigt som förutsättningar och behov kan förändras.

Kommuner och regioner har en viktig uppgift genom att vara med och utveckla marknaderna. Detta kan ske genom en fördjupad dialog, utvecklingsfrämjande upphandlingar och genom att pröva nya metoder.

Kultur som stödjer samverkan

En organisations kultur och förhållningssätt har betydelse för hur samverkan mellan parterna utvecklas. Tillit och transparens är några av ledorden. Professionalism och affärsmässighet är också grundstenar för förtroendefulla relationer. Samtidigt kan diskussioner behöva föras om för korruption och otillåten påverkan.

Tillit och kontroll

För att kunna visa tillit till varandra och ta tillvara på kunskaper krävs en öppenhet och tydlighet i avtalsrelationen. Det möjliggör och förenklar insyn och kontroll.

Tilliten förutsätter ett professionellt förhållningssätt som innehåller både förtroende som en kritisk granskning. Det finns ett generellt intresse av att aktörer som inte uppfyller kraven inte ska vara aktuella som utförare eller leverantörer.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!