Publicerad: 1 oktober 2019

Regler för upphandling av välfärdstjänster 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för upphandling av välfärdstjänster. Det införs också en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Tjänster som omfattas av de nya reglerna

De nya reglerna gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster det vill säga cirka 7,1 miljoner kronor.

En förändring är att principerna för offentlig upphandling enbart behöver tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Ett gränsöverskridande intresse innebär att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer inom EU och inte bara Sverige.

Dessa regler gäller för välfärdstjänster under tröskelvärdet

Annonsering

Upphandlingar av välfärdstjänster ska som huvudregel annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Upphandling av välfärdstjänster som understiger cirka 1,9 miljoner kronor är dock undantagna från annonseringsskyldigheten.

Om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl är det redan idag tillåtet att använda direktupphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den möjligheten gäller även för välfärdstjänster.

Information till leverantörer

Upphandlande myndigheter ska informera anbudsgivare om tilldelningsbeslut och beslut att avbryta en upphandling.

Dokumentation

För upphandling över 100 000 kronor gäller ett krav på dokumentation.

Rättsmedel och tillsyn

Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd är tillämpliga. Om en direktupphandling har genomförts med stöd av bestämmelsen om undantag från annonseringsskyldighet behöver avtalsspärr inte användas.

Ett avtal som har ingåtts i strid med bestämmelserna om annonsering eller avtalsspärr ska kunna ogiltigförklaras av en domstol. Dessutom är bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn i LOU möjliga att tillämpa.

Läs vidare om regleringen i 19 kapitlet 35–39 paragraferna i LOU

Reserverad upphandling

Sedan den 1 januari 2019 finns en möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till organisationer som uppfyller särskilda krav:

  • Syftet ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande.
  • Vinst ska återinvesteras.
  • Lednings- och ägarstruktur ska vara grundat på personalens ägande eller aktivitet.

Detta gäller vissa tjänster, som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 6 a paragrafen i LOU. Löptiden för ett avtal som har upphandlats med stöd av bestämmelsen får inte överstiga tre år. En organisation som har tilldelats ett avtal med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett avtal på samma sätt.

Läs vidare om regleringen i 19 kapitlet 6 a och 6 b paragraferna i LOU

Nya tillståndsregler

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nya tillstånd och krav 2019, IVO

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!