Publicerad: 11 maj 2020

Presentera KKiK och skapa kunskap om resultaten

Den enskilde, som medborgare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKR har tagit fram stödmaterial för presentationer.

Betydelsen av resultatpresentationer

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Om resultatpresentationerna inte är intresseskapande, är svåra att tyda eller inte relaterar till invånarnas vardag, kan invånarna få svårare att bli välinformerade. Detta försämrar deras förutsättningar att göra aktiva och medvetna politiska val samt engagera sig i kommunens politiska arbete, till exempel i medborgardialoger.

Enkelt, lättbegripligt och tillgängligt

I presentationer för invånare är det viktigt att vara enkel, lättbegriplig och tillgänglig. Enkelhet, begriplighet och tillgänglighet kan ha både med presentationsform, design och innehåll att göra men också hur och var man väljer att presentera sin presentation. Tänk på att:

 • målgruppsanpassa informationen,
 • blicka bakåt, analysera nuet och berätta om vad ni kommer åtgärda utifrån resultaten,
 • välja ut det viktigaste, och
 • skapa ett bra budskap som är kopplat till aktuella frågor i kommunen.

Exempel på hur din kommun kan informera om KKiK

Filmer i sociala medier

 • Korta filmer är ett enkelt sätt att nå ut och lättillgängligt för mottagaren att ta del av.
 • Glöm inte att texta filmerna (krav enligt webbdirektivet)!
 • Filmerna kan spridas via webbplatsen och sociala medier.

Höganäs informerar kortfattat i sin anmimerade film på 1,46 minuter om resultatet inom KKiK för sina medborgare.

Höganäs kommun presenterar KKiK 2018 (YouTube, nytt fönster)

Götene kommun har valt ut några områden från KKiK som de presenterar i flera filmer. Filmerna har kommunen bland annat spridit via Facebook.

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet i Götene kommun

Reportage och storytelling i kommuntidningen

De flesta kommuner har en kommuntidning som sänds ut till alla hushåll. Ett lätt sätt att presentera KKiK-resultat kan därför vara att arbeta med storytelling eller reportage i tidningen. Storytelling innebär att man ger siffrorna mening genom personliga berättelser om händelser.

I ett journalistiskt reportage kan man däremot utgå från såväl berättelser som intervjuer med ansvariga. I båda fallen rekommenderas att man utgår från medborgarnas berättelser, snarare än medarbetares.

Gnosjö redogör för måttet om personkontinuitet i ett reportage med inslag av storytelling

Gnosjö kommun - ett reportage med inslag av storytelling

Rapporter specifika för kommunen

Att ta fram en kortfattad och tilltalande rapport som beskriver kommunens resultat är också ett bra sätt att få spridning. Rapporten bör sätta resultaten i relation till andra kommuner, visa på styrkor och svagheter och informera om eventuella förbättringsåtgärder.

Alingsås kommun har för första gången gjort en rapport som de spridit via sin webbplats och ett pressmeddelande.

Alingsås kommun - rapport KKiK 2019

Möjlighet till jämförelser på kommunens webbplats

Som kommun kan man också möjliggöra för medborgare och andra intressenter att själva få välja vilka jämförelser de vill göra. Man tillgängliggör en jämförelsetjänst. Upplands Väsby möjliggör för medborgarna att själva jämföra resultat mellan kommuner.

Intern information i organisationen

Resultaten behöver även spridas internt i organisationen, till olika verksamheter och nivåer av funktioner. Precis som vid extern kommunikation behöver budskapet målgruppsanpassas och presentationen göras lätt att förstå.

Sävsjö kommun har gjort en presentation om tillgänglighet och bemötande som har spridits internt.

Sävsjö kommun - om tillgänglighet och bemötande (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Leif Eldås
  Handläggare
 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!