Publicerad 17 november 2021

Resultat 2020, KKiK

264 kommuner deltog i undersökningen, som mäter 42 olika nyckeltal för att värdera kommuners prestationer inom en tre olika områden. Här kan du ta del av sammanställningen för resultatet 2020 inom Kommunens Kvalitet i Korthet.

Jämför din kommuns resultat med andra i Kolada

Du kan se din kommuns resultat och göra jämförelser i databasen Kolada.

KKiK resultat 2020 i Kolada

Stödmaterial för analys av resultat

Nyheter under året

2020 så genomfördes en analysdag i december för projektledarna. Syftet var att fördjupa sig i det egna resultatet, analysera, prioritera och utveckla presentationen av resultaten. Dagen var lyckad och blir nu ett stående inslag i KKiK:s årshjul med aktiviteter. Det är den egna arbetsinsatsen som sedan starten 2006 utgjort den resurs ni lagt ner.

Från och med 2021 kommer SKR ta ut en årsavgift för deltagandet inom Kommunen Kvalitet i Korthet.

Om resultatet i KKiK 2020

Ta del av en kort beskrivande analys av resultat som visar avvikelser eller förändringar värda att kommentera.

  • Vad kan vi utläsa av resultaten i KKiK 2020?
  • Vad har förändrats på en sammantagen nivå?

Barn och unga

Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste tjugo åren har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.

Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i pendlingskommuner nära storstad eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den skillnad som finns mellan elever med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar.

Bara hälften av eleverna med grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är ett missförhållande som kräver krafttag.

Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys.

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 procent för pojkar och 75 procent för flickor. I detta resultat ingår också de elever som började gymnasiet på introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek har ökat påtagligt senaste året (2019) i landet.

Stöd och omsorg

Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar spridningen från 65-100 procent och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52-100 procent. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender och utvecklingsområden.

Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de två senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medans väntetiden för plats på särskilt boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt boende på en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en längre tidigare trend, vilket är alarmerande. Väntetid är för övrigt en mycket viktig trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta målgrupper. Är väntetiderna orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda.

Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det även viktigt att analysera ytterligare fall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg och värdig omsorg.

Samhälle och miljö

Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det på?

Kvinnor klarar SFI bättre än män (51procent jämfört med 41procent), medan män i högre utsträckning kommer ut i arbete från kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40 procent jämfört med 36 procent). När det gäller dem som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år. Mindre än hälften av männen (42 procent) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28 procent) arbetar eller studerar efter att de lämnat etableringsuppdraget.

Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag till över 120 dagar. Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver analyseras i respektive kommun.

Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året står för bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.

Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden insamlat hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har återigen ökat vilket är negativt.

Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan kommungrupper. I städerna finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. Detta mönster går igen vid jämförelse med totala mängden bilar i kommunen geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis på grund av förändrade miljöbilsdefinitioner. Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat ut. Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6 procent och det högsta 83 procent, vilket troligen speglar skilda ambitionsnivåer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset