Publicerad: 28 november 2019

Resultatstyrning

Styra mot resultat eller så kallad resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukaren. Kortfattat - vad får invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar.

Illustration: plånbok med pengar och kort.

Resultatstyrning i praktiken

Filmen riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner. Vår rekommendation är att se filmen i grupp och därefter diskutera innehållet för att gå vidare i utvecklingen av er organisations styrmodell.

I inledningen får du en kort presentation av hur SKR konkret stöder arbetet med att utveckla mål- och resultatstyrningen till stor del baserat på budskapet i filmen.

Erfarenheter av mål- och resultatstryning

SKR tagit fram en skrift där viktiga erfarenheter av de senaste årens utveckling och arbete sammanställts. Den innehåller också en fördjupning av vad resultatstyrningen innebär i praktiken.

Mål och resultat: att utveckla mål och resultatstyrning, webbutik

Styra mot resultat

I ett resultatstyrningssystem kompletteras målstyrningen med resultatindikatorer och resultatmätning och är centrala delar. Resultatindikatorer och mätning är medel för att säkra måluppfyllelse.

Politikerna styr genom att sätta mål för verksamheterna

Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. För att klara av att prioritera måste ett rimligt antal resultatindikatorer finnas tillgängliga. De ska koppla till målen och avspegla måluppfyllelsen.

Definiera resultat och tjänster

Resultat är den viktigaste komponenten när politikerna styr och följer upp verksamhet, oavsett vem som utför tjänsten.

  • Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppen synvinkel.
  • Resultat är graden av måluppfyllelse och konkreta exempel kan vara styrningens effekten på patientens hälsa eller på elevens kunskap.
  • För att kunna styra kan man också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer.

Jämföra resultat

Genom att jämföra resultaten kan vi lära av de som har de bästa resultaten och därmed förbättra de egna verksamheterna. Vad har dessa gjort och till vilken kostnad?

Kunskapen om vad som skapar ökad kvalitet och goda resultat för den enskilde är därför central i resultatstyrningen. Bättre förutsättningar skapas därmed för rätt satsningar och effektiva prioriteringar i styrningen mot förbättringar.

Öppna Jämförelser

Mått och indikatorer - jämföra kostnader och kvalitet

Jämförelseprojektet drev uder tide 2007-2010 28 nätverk. 190 kommuner deltog med att ta fram mått och indikatorer för att jämföra kostnader och kvalitet. Detta lade grunden för arbetet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektets arbete och erfarenheter finns i skriften Inga resultat - ingen kunskap.

Kontakta oss om du vill ta del av enskilda resultatrapporter.

Inga resultat - ingen kunskap (PDF, nytt fönster)

Arbete som sker inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Tjänster

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!