Publicerad: 12 augusti 2020

Utvärdera din kommun med kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. SKR berättar för dig vilken nytta Kommunkompassen kan vara för din kommun

Om Kommunkompassen

I filmen berättar Gunnar Gidenstam, SKR, för dig om:

 • hur en utvärdering med kommunkompassen praktiskt går till väga och hur kommunen ska ta hand om sitt resultat,
 • vad som ska undersökas inom kommunkompassens åtta olika områden,
 • vilken nytta en kommun har av att genomföra en utvärdering,
 • vad som är nytt för kommunkompassen 2020 - revideringar inklusive konkreta exempel.

Längd: 10.44 minuter

Åtta områden granskas i Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik:

 • Demokratiaktör
 • Samhällsbyggare
 • Välfärdsaktör
 • Arbetsgivare

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov.

Vid en utvärdering ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom följande åtta områden:

 1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 2. Samhällsutveckling
 3. Styrning och kontroll
 4. Effektivitet
 5. Brukarens fokus
 6. Kvalitetsutveckling
 7. Arbetsliv
 8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Därför ska din kommun göra en utvärdering

En kommun som använder sig av kommunkompassen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer att visa på både styrkor och förbättringsområden inom de åtta områdena.

Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger kommunen även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av.

Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt erbjuds också få en återkoppling med muntlig redovisning på plats i kommunen. Många kommuner väljer efter några års förbättringsarbete att genomföra en ny kommunkompass för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

Utvärdering på plats i kommunen eller digitalt

SKR erbjuder er att även kunna genomföra kommunkompassen digitalt som ett alternativ till att vi genomför det på plats i din kommun. Vid en digital utvärdering genomför SKR intervjuer med hjälp av Zoom eller annat digitalt verktyg som vi bjuder in till. Vid behov, eller ifall man önskar, kan även återrapporteringen ske digitalt.

Kostnad, information och kontakt

Kostnad för hela utvärderingen, på plats eller digitalt, är 85 000 kronor. I priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling.

SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller önskar göra en utvärdering i din kommun.

Sveriges KvalitetsKommun

En kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen för att vartannat år utse Sveriges kvalitetskommun.

Sveriges KvalitetsKommun

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Linda Nordberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!