Publicerad: 15 maj 2020

Fråga och svar

Revisionens rätt att ta del av handlingar och uppgifter

Det finns en grundregel i 12 kap 9 § kommunallagen (KL) som reglerar rätten till upplysningar för den kommunala revisionen:

Nämnderna, fullmäktigeberedningarna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.
De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna eller fullmäktigeberedningarna har hand om och ta del av räkenskaper och andra handlingar som berör deras verksamhet.

Det är revisorerna själva som bedömer vilket material de behöver ta del av för att kunna genomföra sin granskning.

Enligt 10 kap 17 § p 3 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan även sekretessbelagda uppgifter lämnas till revisionen:

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Denna regel är bra att hänvisa till om det finns tveksamhet inom en myndighet och förvaltning att lämna ut uppgifter och handlingar till revisorerna.

När revisorerna tar del av sekretessbelagt material från andra nämnder och styrelser överförs sekretessen till revisorerna. Detta regleras i 11 kap 1§ OSL.

Att revisorerna har rätt att ta del av handlingar och uppgifter innebär inte att revisorerna har en generell närvarorätt på styrelsers och nämnders sammanträden, såvida inte dessa är offentliga.

Sakkunnigas rätt att ta del av handlingar

De sakkunniga som genomför granskning på revisorernas uppdrag, agerar i revisorernas namn och omfattas av samma rättighet att ta del av material och uppgifter, även sekretessbelagd information.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!