Publicerad: 15 maj 2020

Fråga och svar

Revisionens handlingar hos sakkunniga och revisionsföretag

Revisorerna kan genom upphandling ha avtalat med ett revisionsföretag att detta löpande ska hantera revisionens handlingar. Handlingarna är då inte formellt överlämnade till företaget utan betraktas fortfarande som förvarade hos myndigheten revisorerna. Om de sakkunniga behandlar personuppgifter för revisorernas räkning skall ett personuppgiftsbiträdesavtal slutas med de sakkunniga.

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att eftersom kommunrevisionen är en del av den kommunala förvaltningen bör registrering och arkivering ske i nära samband med den övriga förvaltningen, såväl organisatoriskt som geografiskt, med hänsyn främst till medborgarnas tillgänglighet. Enligt JO är det viktigt att dessa förvaltningsuppgifter sker i myndighetens namn så att inte den enskilda medborgaren kan få intrycket att de hanteras utanför myndigheten och att de grundläggande bestämmelserna om offentlighet med mera därmed inte skulle tillämpas. (JO:s beslut 2008-06-11 dnr 3948/2006).

Anmälan mot Kommunrevisionen i Luleå kommun angående registrering av allmänna handlingar (PDF, nytt fönster)

Revisorerna kan inte genom avtal uppdra till ett externt revisionsföretag att pröva och besluta om att lämna ut handlingar. Uppgiften behöver skötas antingen av revisorerna själva eller av en egen anställd person eller av någon annan inom den kommunala förvaltningen på uppdrag av revisorerna, till exempel registrator.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!