Publicerad: 15 maj 2020

Fråga och svar

Detta gäller för revisionen i kommunala företag

Ett kommunalt företag - där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Rätt ta del av handlingar och uppgifter

Lekmannarevisorerna och revisorerna i ett företag har rätt att få tillgång till företagets protokoll, handlingar, räkenskaper med mera samt de upplysningar som de behöver i sin granskning. Det gäller även sådana förhållanden eller uppgifter som företaget kan ha skäl att hemlighålla.

Lämna ut handlingar

Det är företaget som juridisk person som jämställs med myndighet i OSL. Ytterst är det styrelsens ansvar att till exempel ta ställning till frågor om utlämnande av handlingar, men på grund av skyndsamhetskravet delegeras detta i praktiken till VD, som i sin tur kan ges rätt att delegera befogenheten till någon annan. Lekmannarevisorerna kan alltså inte själva besluta om att lämna ut handlingar.

Allmänna handlingar hos kommunala företag

Tystnadsplikt

För lekmannarevisorer och revisorer i företag finns uttryckliga bestämmelser om tystnadsplikt. Om en lekmannarevisor eller revisor bryter mot sin tystnadsplikt och därigenom orsakar företaget skada kan hon eller han bli ersättningsskyldig.

Lämna upplysningar

I ett kommunalt företag där offentlighetsprincipen gäller, det vill säga där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande, har lekmannarevisorer och revisorer en skyldighet att lämna ut de upplysningar om företagets angelägenheter som kommunens eller regionens förtroendevalda revisorer begär. Det kan till exempel finnas anledning att granska hur styrelsen i kommunen och-/eller regionen har utövat sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.

För sådana uppgifter i de kommunala företagen för vilka sekretess gäller enligt OSL gäller sekretessen även hos de mottagande förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!