Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Hur rapporterar revisorerna sin granskning och ansvarsprövning?

Under ett år genomför revisionen flera olika granskningar. Resultatet presenteras successivt under året i skriftliga rapporter – till de som granskats och för fullmäktige.

Slutsteget i revisorernas arbete är revisionsberättelsen där revisorerna redogör för sin granskning och lämnar ett uttalande i ansvarsfrågan. Revisorerna kan tillstyrka ansvarsfrihet, avstyrka ansvarsfrihet och/eller rikta anmärkning. En anmärkning är en kraftig kritik men innebär inte att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet

Revisorerna redogör även muntligt för sin granskning och hur de kommit fram till uttalandet i ansvarsfrågan vid det fullmäktigemöte där ansvaret ska prövas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!