Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Vad ska fullmäktige besluta om?

  • Fullmäktige ska fatta beslut om ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas för styrelse, nämnder och beredningar. Det ska ske före utgången av juni månad.
  • Fullmäktige kan besluta i enlighet med revisorernas bedömning i revisionsberättelsen eller komma till ett annat ställningstagande.
  • Har revisorerna riktat anmärkning i sin revisionsberättelse måste fullmäktige besluta om de ställer sig bakom denna.
  • Fullmäktiges beslut ska motiveras om det inte är obehövligt, vilket i praktiken innebär att fullmäktige ska motivera sina beslut när revisorerna riktat anmärkning, avstyrkt ansvarsfrihet eller framställt väsentlig kritik i revisionsberättelsen.
  • Om revisorerna har riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet ska fullmäktige innan de beslutar inhämta förklaring från den eller de som kritiken riktas mot.

Eventuell förklaring ska tillsammans med revisionsberättelsen finnas som underlag till fullmäktiges beslut. Finns det mer än en revisionsberättelse från revisorerna ska fullmäktige behandla samtliga.

När fullmäktige behandlar ansvarsprövningen får den eller de som är föremål för ansvarsprövningen inte delta i beslutet.

Regler om ansvarsprövningen finns i kommunallagens femte kapitel, 24, 25 och 32 §§.

Kommunallagen kapitel fem: Fullmäktige

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!