Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Blir det några konsekvenser av ansvarsprövningen?

Fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan ger besked till styrelse, nämnder och beredningar hur fullmäktige ser på verksamheten och dess resultat

Ansvarsprövningen ger också signaler till medborgarna om tillståndet i kommunen och kan ligga till grund för deras ställningstagande vid de allmänna valen

Om fullmäktige vägrar ansvarsfrihet för en styrelse, nämnd, beredning eller enskilda förtroendevalda kan olika konsekvenser bli aktuella:

  • Mest vanligt är att den/de som vägrats ansvarsfrihet själva väljer att avgå från sitt uppdrag.
  • Fullmäktige kan formellt besluta att entlediga den/de som inte beviljas ansvarsfrihet.
  • Fullmäktige kan välja att genomföra en omorganisation så att den styrelse eller nämnd som vägrats ansvarsfrihet läggs ner och dess uppgifter förs över till en annan, alternativt ny nämnd eller styrelse.
  • Fullmäktige kan välja att ge den/de som vägrats ansvarsfrihet fortsatt förtroende, men förena detta med tydligare direktiv.
  • Fullmäktige kan bedöma om kommunen eller regionen har åsamkats sådan ekonomisk skada att ett skadeståndsanspråk ska väckas mot den eller de som vägrats ansvarsfrihet. Detta har inte skett under den tid Sveriges Kommuner och Regioner följt ansvarsprövningen systematiskt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!