Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Varför har vi ansvarsprövning?

En grundbult i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och att kunna utkräva ansvar. När ansvarsfulla samhällsuppdrag utförs är det viktigt att kunna följa upp och försäkra sig om att verksamheten utförs på ett önskat och säkert sätt och att kunna ställa någon till ansvar om det finns brister.

Granskning och ansvarsprövning är därför väsentliga delar i den demokratiska kontrollen, de bidrar till att skapa legitimitet och förtroende hos medborgarna, men också till styrning och säkerhet i verksamheten

I kommuner och regioner sker ansvarsprövningen i två led. I allmänna val vart fjärde år har medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda politikerna i fullmäktige. I nästa led är det medborgarföreträdarna i fullmäktige som varje år under mandatperioden prövar ansvaret i styrelser, nämnder och beredningar

Det är de förtroendevalda som fullmäktige har utsett i styrelser, nämnder och beredningar som har detta ansvar och som prövas. Det främsta underlaget till fullmäktiges ansvarsprövning är revisorernas granskning och bedömning.

Läs vidare under frågan: På vilket underlag prövar fullmäktige ansvaret

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!