Publicerad: 23 januari 2020

Det kommunala ansvarssystemet

Det finns tre grundfunktioner i det kommunala ansvarssystemet – beslutande, beredande och verkställande samt granskande.

Fullmäktige

Fullmäktige fattar principiella och övergripande beslut. Fullmäktiges mål, riktlinjer och ekonomi utgör grunden för verksamheten i styrelse och nämnder. Fullmäktige är också uppdragsgivare för revisorerna och beslutar om revi­sionens organisation och resurser.

Styrelse, nämnder och beredningar

Dessa organ förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges uppdrag samt lagar och föreskrifter. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder. Styrelsen ska också ha uppsikt över företag och kommunalförbund.

Revisorer

Fullmäktige utser förtroendevalda revisorer för att granska de beredande och verkställande organen. Revisorerna granskar, med stöd av sakkunniga, verksamheten och prövar ansvarstagandet samt lämnar ett uttalande om detta till fullmäktige i revisionsberättelsen.

Illustration över det kommunala ansvarssystemet: Medborgrna väljer fullmäktige, fullmäktige utser revisorer. De granskar styrelser och nämnder och återrapporterar till fullmäktige.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!