Publicerad: 4 december 2019

Webbutbildning om hot och hat mot förtroendevalda

I webbutbildningen får du veta mer om förtroendevalda kvinnor och mäns utsatthet, vem som ansvarar för att förebygga och hantera hot och hat, och hur du kan bygga upp ett systematiskt förebyggande arbete.

En utbildning i sex steg

Den riktar sig till fullmäktige och styrelse, samt tjänstepersoner som arbetar nära de ledade förtroendevalda i kommuner och regioner. Den kan också användas i nämnder, partigrupper eller partier. Avsnitten behandlar olika aspekter av att förebygga och hantera hot och hat.

 1. Att vara förtroendevald och SKR:s uppdrag
  Nej – det ingår inte i uppdraget som politiker att behöva tåla hot och hat. I första delen av utbildningen tittar vi närmare på rollen som förtroendevald och berättar om SKR:s uppdrag att stödja ett systematiskt förebyggande arbete.
 2. Fakta om utsatthet – vem drabbas och vem hotar?
  Var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. I det här avsnittet går vi på djupet om utsattheten, om formerna för hot och hat och vilka som kan ligga bakom. Bo Per Larsson, konsult vid SKR, redogör för resultatet av Politikernas trygghetsundersökning 2017 och vilka slutsatser vi kan dra av den.
 3. Roller och ansvar i att förebygga och omhänderta hot och hat
  Det är viktigt att tydliggöra ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet så att de kan verka i sitt demokratiska uppdrag. Varje kommun och region måste klargöra roller och ansvar i sin organisation.
 4. Samtalstonen i det politiska arbetet
  Det finns en förskjutning i vad som är tillåtet att uttrycka i det demokratiska samtalet. Hot-och hatfulla uttryck blir allt vanligare. Tonläget kan även bli högt inom politiken. Hur politiker talar med och om varandra är en viktig del av det förebyggande arbetet.
 5. Systematiskt arbete för att förebygga hat och hot
  Steg fem handlar om att förebygga hot och hat mot förtroendevalda genom systematiskt arbete - ett arbete som måste anpassas till lokala förutsättningar.
 6. Hot mot politiker – hot mot jämställdheten
  Hot och hat som riktas mot förtroendevalda kvinnor ofta är mer personligt, elakare och ofta kopplat till kön. Risken för kvinnor på politiska toppositioner att utsättas för hot och hat är också betydligt högre än för män.

Hot och hat är inget du ska behöva tåla

Lena Langlet, SKR, berättar i filmen om syftet med utbildningen och den satsningen som genomförs med stöd av regeringen.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot