Publicerad: 7 maj 2019

Jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor har marginellt större risk att utsättas inom ramen för sitt politiska uppdrag. Även om skillnaden är marginell kan det ur ett demokratiskt perspektiv vara problematiskt att grupper med mindre politiskt inflytande också tycks ha större risk att utsättas i sitt uppdrag.

Kvinnors och mäns utsatthet som politiker

Rapport: Kvinnors och mäns utsatthet som politiker, Brå

Målet för Sverige är att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. I syfte att se om det finns skillnader i vilka händelser som respektive män utsätta för inom ramen för sitt politiska uppdrag har Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört en analys utifrån data från Politisk Trygghetsundersökning (PTU) från 2017.

Resultatet visar att:

 • Kvinnor har en marginellt större risk att utsättas. Riskökningen motsvarar att om männen utsätts till 25 procent skulle andelen utsatta kvinnor (allt annat lika) vara 28 procent.
 • Kvinnors ökade risk för utsatthet handlar om hot och trakasserier.
 • Att vara omtalad och sociala medier tycks öka risken för utsatthet både bland kvinnor och män.

Resultatet visar också att andra faktorer än kön kan ha större betydelse för att förtroendevalda hamnar i utsatthet, till exempel yngre förtroendevalda kvinnor och män, att vara omtalad och känd, aktiv på social medier och i viss mån partitillhörighet.

SKL följer jämställdhetsperspektivet

 • Hat och hot mot förtroendevalda kvinnor och män är för SKL en prioriterad fråga. SKLs arbete utförs i samarbete med regeringen.
 • Agenda 2030 lyfter jämställdhet genom målet "Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt".
 • SKL har ett jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra hela förbundets verksamhet vilket stämmer väl överens med den centrala aspekt jämställdhetsarbetet har i Agenda 2030.

Inom projektet hat, hot och våld mot förtroendevalda kommer jämställdhetsperspektivet att följas genom följande aktiviteter:

 • Utbildningar genomförs lokalt där målgruppen är främst fullmäktige. I utbildningen lyfts skillnader mellan kvinnor och män när det gäller upplevt hot och hat.
 • Vid genomförda utbildningar rapporteras antal deltagare med uppdelning att ske på kön.
 • Intervjuer med förtroendevalda kvinnor och män som utsatts för händelser och incidenter av hat och hot. Ett fokus in detta är att följa skillnader i utsatthet mellan kvinnor och män.
 • Granskning och analyser om hur olika hat och hot kan se olika ut beroende på om det riktas mot en man eller en kvinna kommer att ske.
 • SKL har genomfört en studie tillsammans med FOI, om hat och hot mot förtroendevalda kvinnor och män i digitala miljöer.
 • Utarbeta ett utbildningsinslag som belyser könsskillnader och jämställdhet i ett kommande digitalt utbildningsmaterial som håller på att utvecklas 2018 kring hat och hot mot förtroendevalda.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot