Publicerad 23 mars 2021

Forskning, konsekvenser

SKR:s arbete mot hot och hat mot förtroendevalda tar sin utgångspunkt i forskning om utsatthet. Upplevelser av utsatthet följs av BRÅ i deras undersökningar, PTU. SKR genomför också andra undersökningar av vad hot och hat mot förtroendevalda får för konsekvenser.

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas av den hårdare tonen i det demokratiska samtalet. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Politikernas trygghetsundersökning, PTU

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört undersökningen vartannat år sedan 2012 av politkernas trygghet i fullmäktige och riksdagen.

PTU 2019 som genomfördes av under valåret 2018 visar att var tredje förtroendevald at de utsatts någon gång under 2018. Det är den högsta siffran någonsin jämfört med tidigare undersökningar. Den visar också på skillnader mellan förtroendevalda kvinnor och män.

  • Det är en större andel kvinnor än män som uppgav att de utsatts (32 respektive 30 procent).
  • Det är vanligare att kvinnor uppger oro över att de själva eller någon anhörig ska utsättas för brott eller andra liknande obehagliga händelser på grund av deras politiska förtroendeuppdrag. Detta blir särskilt tydligt bland kvinnor som själva utsatts, där oron ökat successivt för varje år som undersökningen genomförts.
  • Resultatet visar också att andra faktorer än kön kan ha större betydelse för att förtroendevalda hamnar i utsatthet, till exempel unga förtroendevalda, att vara omtalad och känd som förtroendevald, att vara aktiv på social medier samt vissa utsatta poster.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt när underrepresenterade grupper också tycks ha större risk att utsättas i sitt uppdrag, även om skillnaden inte är stor.

Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brå

Digitalt hat - om hat och hot mot kommunalpolitiker

En studie, gjord av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKR, visar att det finns hatfulla kommentarer mot förtroendevalda i dessa miljöer.

Digitalt hat, webbutiken

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset