Publicerad: 16 januari 2020

Nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKR driver ett nätverk för att skapa lärande exempel i hur en organisation kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Det handlar om att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande.

Nätverket vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen, tillsammans med de tjänstepersoner med funktioner inom säkerhet, demokrati, dialog och kommunikation som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Målet är att varje deltagande kommun eller region har tagit fram system för att förebygga hot och hat och genomlyst minst en framtida politisk process i syfte att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. De modeller och former som utarbetas i nätverket kan utgöra lärande exempel för andra kommuner och regioner.

Deltagande kommuner är: Malmö stad, Göteborgs Stad, Emmaboda kommun, Nacka kommun, Bodens kommun och Västra Götalandsregionen.

Organisation och upplägg

 • Nätverket omfattar sex kommuner, med en grupp från respektive organisation, bestående av tre till fem personer såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.
 • Nätverket genomför fyra träffar varav ett digitalt samt arbete mellan träffarna på hemmaplan. Varje organisation avsätter mötestid utöver nätverksträffar på cirka 30-40 timmar under projektets gång.
 • Upplägget för nätverket utgår från varje organisations behov. För att delta ska politiskt beslut finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara beredda att delta i processen.
 • Varje organisation ska välja en aktuell framtida process som kan utgöra ett ”Case” under projektarbetet.
 • SKR:s projekt ger stöd genom nätverksträffar, inspel från kommuner och regioner samt föreläsare, samt eget arbete på hemmaplan. Fokus ligger på gemensam metodutveckling.

Fakta bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner har under ett antal år i samarbete med regeringen gett stöd till kommuner och regioner i arbetet mot att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Olika undersökningar visar att hot och hat uppstår inför att beslut ska fattas i känsliga frågor till exempel när välfärdstjänster utvecklas och förändras.

Även politiska processer som handlar om jämställdhet och jämlikhet, samt olika gruppers rättigheter är frågor som kan väcka hot och hat, och har därmed behov av att förebyggas.

För att hantera hot och hat mot förtroendevalda behöver tjänstepersoner med olika kompetenser, som arbetar nära de förtroendevalda, utveckla system och processer för hur ett förebyggande arbete kan ske. Det kan omfatta allt från information om till analys av ärende- och utvecklingsområden som planeras. Ett systematiskt arbete som förebygger hot, hat och våld kan stärka de förtroendevaldas beslutskraft, även under processer som riskerar utsatthet.

SKR driver nu ett nätverk som fokuserar på de tidiga förebyggande processerna. Nätverket handlar alltså inte primärt om skalskydd, utan fokuserar på hur processerna kan förebygga hot och hat.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!