Publicerad 7 juli 2021

Styrande dokument

SKR arbetar för att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet i uppdraget ska tydliggöras. Kommuner och regioner bör tydliggöra vilket ansvar de tar. Ta del av en studie gjord av sextio styrande dokument i kommuner och regioner.

Dokumentanlys - att hantera hot, hat och våld

SKR har gjort en dokumentanalys av ett 60-tal kommuners och regioners dokument för arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda med fokus på ansvar och roller. Det framgår att cirka 20 procent har fattat ett beslut om att ett fullt ansvar för de förtroendevaldas trygghet.

Analysen visar att kommuner och regioner väljer att ta sig an frågan på olika sätt. I dokumenten finns en övervikt på beslut om omhändertagande säkerhetsarbete av typen skalskydd och akuta insatser. Ett mindre antal dokument innehåller beslut om förebyggande insatser för att undvika att hot, hat och våld uppstår. En fåtal kommuner och regioner har tagit beslut om att någon annan aktör har ansvaret för de förtroendevaldas arbetssituation. Resultatet stärker SKR:s bild av att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet bör tydliggöras.

Dokumentanalys: Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda, webbutiken

Exempel på styrande dokument

Tydlig ansvarsfördelning i Lysekils kommun

Lysekils kommun har beslutat om en tydlig fördelning med olika ansvar för de enskilda förtroendevalda, respektive gruppledare, respektive nämnd och styrelse, ordförande samt vilket ansvar som ligger på Lysekils kommun.

Riktlinjer för att förebygga/hantera hat, hot och våld, Lysekil (PDF)

Region Värmland - en riktlinje som även omfattar hot och våld som sker på fritiden

Region Värmlands riktlinje omfattar även hot och våld som den förtroendevalda upplever eller utsätts för på sin fritid. Även situationer där de förtroendevaldas närstående drabbas av direkt eller indirekt hot, hanteras enligt deras riktlinjer. Regionen lyfter också risker vid resor och har en särskild checklista för förberedelser och beredskap.

Riktlinje vid våld och hot om våld, Region Värmland (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset