Publicerad: 2 juni 2020

Så förebyggs mutor i bygg- och fastighetssektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom bygg- och fastighetssektorn finns etisk vägledning. Vägledningen bygger på en överenskommelse mellan SKR, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag.

Överenskommelse (ÖMK) mellan leverantörer och beställare

Överenkommelsen har tagits fram för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Den ska ge praktisk hjälp att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

ÖMK: Överenskommelse mellan leverantörer och beställare

Den reglerar hur berörda parter ska agera när de möts i olika sammanhang. Nedan följer en kort sammanfattning för de principer och riktlinjer som gäller för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn.

Professionalitet och seriositet

Affärsrelationer inom bygg- och fastighetssektorn ska utgå ifrån och vara tydligt kopplad till aktörernas verksamhet.

Transparens

Samverkan inom bygg- och fastighetssektorn ska vara öppen och transparent.

Måttfullhet

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av någon i bygg- och fastighetssektorn ska genomsyras av måttfullhet. Det innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande på mottagaren eller deltagaren.

Dokumentation

Relevant dokumentation som avtal, relaterade rapporter, fakturor med mera ska bevaras.

Grundläggande riktlinjer inom bygg- och fastighetssektorn

1. Grundregel

Aktörer ska inte erbjuda, begära eller motta förmåner eller annan ersättning eller kräva åtgärder som strider mot denna överenskommelse eller dess intentioner.

2. Bisysslor

Aktörer och medarbetare ska inte ha bisysslor som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt.

3. Förmåner

Förmåner får aldrig erbjudas för att finansiera sociala aktiviteter.

4. Medföljande

Endast deltagare i arrangemang får bjudas in.

5. Måltider

I anslutning till sammankomst arrangerade av eller i samarbete med verksamheter får måttfull måltid erbjudas.

6. Partnering

I samverkansprojekt ska de regler som gäller för beställaren vid extern representation även gälla för interna aktiviteter.

7. Resor

Kostnad för resor och logi ska betalas av respektive aktör och får inte erbjudas eller begäras av enskilda deltagare.

8. Sponsring

Sponsring av aktivitet får endast täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta kostnader som är nödvändiga för att de yrkesmässiga delarna.

9. Sponsring av idrott med mera

Försiktighet ska iakttas om anställda har privata intressen i organisationer, till exempel idrottsföreningar, som part i avtal kan komma att sponsra.

10. Upphandlingar

Vid pågående upphandling är det särskilt viktigt att aktörerna ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra.

11. Utbildning och mässor

Det får endast erbjudas sammankomster som har en koppling till de inbjudnas egna verksamhetsområde.

12. Val av ort och lokal

Val av ort och lokal för arrangemang bör väljas utifrån syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet är inte lämpliga och bör undvikas.

Bakgrund till överenskommelsen

Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM).

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!