Publicerad: 12 december 2019

Demokratibarometern analyserar den lokala demokratin

Demokratibarometern är ett analysverktyg för att utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald. Den består av en kartläggning av hur medborgare och förtroendevalda upplever den lokala demokratin och en analys av deras svar.

Demokratibarometerns utgångspunkter

Demokratiplattformen: God lokal demokrati (PDF, nytt fönster)

Demokratibarometern bygger på tankar som finns samlade i demokratiplattformen ”God lokal demokrati”. Plattformen har tagits fram av Norska kommunförbundet i samarbete med nordiska forskare. Den har anpassats till svenska förhållanden och anger 22 kännetecken för en god lokal demokrati.

I en väl fungerande kommun ska till exempel följande gälla:

  • Medborgarna har förtroende för lokalpolitikerna
  • De förtroendevalda bestämmer dagordningen, styr resursanvändningen och företräder medborgarna
  • Kommunföreträdarna levererar vad de lovar

Utvärdering och kartläggning

Kartläggningen består av elva intervjufrågor som ställs per telefon till medborgare samt frågeformulär med 36 frågor som besvaras av ledamöter och ersättare i fullmäktige.

Medborgarna

Medborgarna får till exempel svara på i vilken mån de upplever att de kan påverka kommunala beslut, hur väl kommunen informerar om aktuella frågor och i vilken mån de tror att politiker missbrukar sin makt.

Förtroendevalda

Förtroendevalda får gradera sin upplevelse av uppdraget. Det ställs frågor som berör den förtroendevaldes förhållande till sitt uppdrag, tjänstemännen, lokalsamhället och till medborgarna.

Resultat och analys

Svaren på frågorna analyseras utifrån fyra bedömningsgrunder; Tydlighet, pålitlighet, medborgarnära och effektivitet.

Svaren på frågorna utgör kommunens resultat i Demokratibarometern. I den skriftliga rapport som SKR sammanställer finns bland annat diagram med kommentarer som belyser resultaten inom de fyra bedömningsgrunderna.

Utveckla den lokala demokratin

Det är viktigt att se på både de svaga och de starka resultaten. För att förbättra det som fungerar mindre bra och bibehålla det som fungerar bra. Även jämförelser med andra kommuner kan ge vägledning om vad kommunen bör fokusera på.

Slutsatserna och analyserna i rapporten är ett viktigt underlag för diskussion i fullmäktige kring utveckling av den lokala demokratin. Kommunen kan även använda resultatet som diskussionsunderlag för fokusgrupper och andra typer av medborgarkontakter.

Kostnad

Det kostar 55 000 kronor att köpa tjänsten.

Följande ingår i priset

  • Kartläggning: intervjuer per telefon med 250 kommuninvånare och frågeformulär till samtliga
    ledamöter och ersättare i fullmäktige.
  • Rapport: sammanställning av svar på samtliga frågor med diagram och kommentarer.

Det är viktigt att kommunen själv återkopplar resultaten i fullmäktige, men vi erbjuder kommunen stöd i deras arbete.

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!