Publicerad: 11 maj 2020

Brukare och patienter som aktiva medskapare

Medskapande, brukar- och patientmedverkan eller engelska ordet ”Co-production” är några av de begrepp som används. Detta för att beskriva en växande ambition att ge större inflytande och ansvar till brukare, kunder, klienter, patienter och anhöriga i planering och genomförande. Ta del av exempel och stödmaterial.

En lönsam historia

Brukare och patienter som aktiva medskapare var ett för SKR prioriterat område under tiden 2012-2015. I uppdraget ingick att belysa hur styrning och ledning måste utformas för att nya förhållningssätt och strukturer ska uppstå. Ambitionen var att sprida information, kunskap och visa på exempel.

I en skrift kan du ta del av exempel med intervjuer och är ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och regioners styr- och ledningssystem. Den ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området. Skriften innehåller ett antal exempel på brukarmedverkan. Den kan laddas ned som e-bok eller som PDF-dokument.

När brukare och patienter blir medskapare, webbutik

Ökat fokus på brukares och patienters medskapande i styrning

Checkfrågorna riktar sig till den som på ett enkelt sätt vill ta reda på hur organisationen ligger till i det systematiska arbetet för att öka brukares eller patienters medskapande. Det handlar både om medskapande i den egna processen, och om medverkan i förbättring av verksamheten.

Stöd för medskapande i styrning och ledning, checkfrågor

Medskapande handlar om

 • att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter både från enskilda brukare som från dessas sammanslutningar
 • att ändra relationen mellan brukare och de professionella, man måste se på makt, resurser och partnerskap på ett nytt sätt
 • att i handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service - att de har tillgångar och kompetens som kan bidra till att förbättra en välfärdstjänst.
 • att de professionella inte arbetar för utan med sina brukare och patienter – mot ett gemensamt mål av en offentlig tjänst.

Därför är ökat medskapande viktigt

Det blir:

 • en bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresulta
 • en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga resurser till nya behov eller nya grupper
 • stärkta individer istället för passiviserade och inlärt hjälplösa när de får del av offentliga tjänster
 • lättare att kunna möta krav på större inflytande och vilja till eget ansvarstagande från alltmer utbildade och informerade brukare och patienter

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Malin Svanberg
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!