Publicerad: 17 augusti 2018

Fråga och svar

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar

Beslutsunderlag som förvaltningen tar fram till politikerna ska innehålla en könskonsekvensanalys, det vill säga vilka konsekvenser ett beslut får för kvinnor och män, flickor och pojkar. Hur påverkar beslutet fördelningen av resurser mellan kvinnor och män? Hur påverkar det bemötande och service till brukare, patienter, elever etcetera ur ett könsperspektiv? Hur påverkar det möjligheten till makt och inflytande?

För att förfina analysen är det viktigt att belysa fler faktorer än kön, det vill säga att göra en intersektionell analys. Hur påverkas olika grupper av kvinnor och män om vi ser till ålder, födelseland, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etcetera?

  • Som politiker behöver du underlag som hjälper dig att fatta beslut i enlighet med det politiska åtagandet om jämställdhetsintegrering och som bidrar till de jämställdhetsmål ni satt upp. Om beslutsunderlagen inte ger det stödet bör du begära att de kompletteras.
  • Som chef ansvarar du för att det finns tydliga riktlinjer, verktyg och stöd för att göra könskonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag, och att medarbetarna är förtrogna med dessa.
  • Som strateg kan du bidra med ett jämställdhetsperspektiv i verksamheternas analyser. Med din jämställdhetskompetens kan du bidra till att frågor om makt och könsnormer ingår i analysen, och hur dessa faktorer kan förstås ur ett intersektionellt perspektiv.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!