Publicerad: 1 juni 2020

Fråga och svar

6. Redovisa och analysera all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra strukturella mönster och könsskillnader mellan kvinnor och män. Eftersom det juridiska könet framgår av personnumret, kan all registerbaserad statistik könsuppdelas.

Vid insamling av data genom enkäter måste den svarande själv uppge könstillhörighet för att statistiken ska kunna könsuppdelas. Många verksamheter erbjuder ett tredje svarsalternativ för de personer som inte identifierar sig som kvinna eller man. Tänk på att registrering av könsidentitet kan utgöra en känslig personuppgift, vilket strider mot dataskyddsdirektivet (GDPR). Om en grupp svarande är för liten kan det också vara svårt att säkerställa uppgiftslämnarens anonymitet.

Läs mer om könsuppdelad statistik och annan könsidentiet än kvinna eller man

Analysera statistiken

För att säkerställa likvärdig service och jämställd fördelning av resurser måste statistiken analyseras. Innebär könsskillnaden att det föreligger en ojämställdhet? Vad får skillnaden för konsekvenser för flickor och pojkar, för kvinnor och män? Hur ska skillnaden förstås i förhållande till de jämställdhetsmål som organisationen formulerat, eller i förhållande till de nationella jämställdhetspolitiska målen?

För att förfina jämställdhetsanalysen bör den omfatta också andra faktorer som påverkar människors livsvillkor, till exempel utbildning, ålder, födelseland, bostadsort, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Vilka faktorer som bör ingå beror på sammanhanget.

  • Som politiker ska du kräva att könsuppdelad statistik finns med i redovisningar, budgetuppföljning och beslutsunderlag och att könsskillnader har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Återremittera ärendet om detta saknas.
  • Som ledare säkerställer du att det finns tydliga riktlinjer och metodstöd för könsuppdelad statistik, samt att era system understödjer insamling och hantering av könsuppdelad statistik (ställ krav vid upphandling av systemen).
  • Som strateg kan du bidra med kunskap genom att ta fram exempel på vilken skillnad könsuppdelad statistik kan göra och hur den kan analyseras. En viktig del i arbetet är att se era lokala utmaningar i ljuset av vad forskning och nationella förhållanden visar om grundläggande jämställdhetsutmaningar i samhället.

Film: Jämställdhet hela vägen - Hedemora

Jämställdhet hela vägen är en serie filmer om hur jämställdhetsintegrering kan ge konkreta effekter för medborgarna. Filmen berättar om när Hedemora införde könsuppdelad statistik och fick bekräftat att färre kvinnor än män deltar i insatser för nyanlända, som till exempel företagsstöd. Hedemora har genomfört en rad åtgärder som lett till att andelen kvinnor i insatserna har ökat.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!