Publicerad: 1 juni 2020

Fråga och svar

5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i mål, budget och andra styrdokument

Jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i mål, budget och andra styrdokument på flera sätt:

  • Att verksamhetsmål i verksamhetsplaner specificeras för kvinnor och män. Till exempel att en lika stor andel kvinnor och män som deltar i arbetsmarknadsinsatser, ska få ett arbete efter insatsens slut.
  • Att ordet jämställdhet finns med i målformuleringar. Till exempel att kommunen ska erbjuda en jämställd service och jämställda arbetsplatser.
  • Att riktlinjer för olika verksamheter innehåller beskrivningar av hur verksamheten ska göras jämställd, till exempel i riktlinjer för en jämställd biståndsbedömning.
  • Du som är politiker fattar beslut om att jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i mål, budget och verksamhetsplaner. Var uppmärksam på brister i styrkedjan, och påtala när återapporteringen inte stämmer med de politiska beslut som ni fattat.
  • Du som är chef behöver säkerställa att det finns ett fungerande styrsystem med mallar och rutiner som chefer och medarbetare är förtrogna med. I uppföljningen av verksamheterna kan du vara vaksam på och identifiera var styrkedjan brister så att dessa områden kan åtgärdas. Riktlinjer och anvisningar bör ställa tydliga krav på ett jämställdhetsperspektiv i styrdokumenten.
  • Det bör också finnas tydliga rutiner för vad som händer när medarbetare och chefer inte följer anvisningarna, till exempel att styrdokument och uppföljning återremitteras för komplettering . En viktig del av controllerns arbete är att följa upp i vilken utsträckning riktlinjer och vägledningar faktiskt tillämpas.
  • Du som är strateg bidrar med kunskap som säkerställer att målformuleringar och planerade verksamheter utgår från centrala jämställdhetsutmaningar. Du bör ha kännedom om styrsystemet, var jämställdhetsintegreringen går lätt och var det behövs extra insatser. En viktig del i det strategiska arbetet är att identifiera trösklar och hinder för att kunna åtgärda dem.

Film: Jämställd cykelplan i Jönköping

Jönköpings kommun har som ett mål i budget att all service, bemötande och myndighetsutövning ska vara likvärdig för kvinnor och män. Filmen berättar hur den kommunala cykelplanen jämställdhetsintegrerades.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!