Publicerad: 2 november 2020

Fråga och svar

4.Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande

Kompetens är ett sammansatt begrepp. Där ingår kunskap, det vill säga resultatet av information som en person har tillgodogjort sig genom ett lärande. Där ingår också färdigheter, personens förmåga att tillämpa sin kunskap och sina erfarenheter för att utföra uppgifter och lösa problem.

Kompetens kan beskrivas som förmågan att använda både sin kunskap och sina färdigheter, t.ex. att samarbeta och ta ansvar både för arbetsuppgifter och för sin egen utveckling.

Kompetens kräver en kultur för lärande

För att jämställdhetsintegrera verksamheten behöver chefer, medarbetare och förtroendevalda ha grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och vilka jämställdhetsutmaningar som samhället står inför. De behöver ha kunskap om vad strategin jämställdhetsintegrering innebär, samt kunskap om styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete.

Förmågan att använda kunskapen, till exempel för att analysera sin egen verksamhet ur ett könsperspektiv förutsätter att ledningen, tillsammans med medarbetarna, skapar en kultur som stöder lärande och utveckling. En organisationskultur som främjar lärande kännetecknas av öppenhet och möjlighet till kritiskt reflekterande, det är en tillåtande kultur där misstag ses som en naturlig del i förändringsprocessen.

Jämför med hur andra har gjort

Alla behöver inte vara experter på allt, kompetensbehovet utgår från den enskilda medarbetarens eller chefens specifika uppdrag och verksamhetsområde. Men det är viktigt att skapa en lärande organisation för ett systematiskt förbättringsarbete. Framgångsfaktorer i tidigare arbete har varit att jämföra arbetssätt, metoder och resultat med andra, såväl med andra kommuner eller regioner som med andra förvaltningar eller verksamheter inom den egna kommunen eller regionen.

  • Politiker kan fatta beslut om att varje förvaltning ska avsätta resurser till jämställdhetsutbildning, och att både personal och politik ska få del av utbildningsinsatserna.
  • Chefer ansvarar för att förvaltningen har rätt kompetens och förutsättningar (i form av t.ex. mötesstruktur, arbetstid, en kultur som främjar lärande) för att fullgöra de åtaganden som följer av politiska beslut, samt av lagar och förordningar.
  • Strateger har en nyckelroll i uppbyggnaden av jämställdhetskompetens genom att bidra med expertkunskaper i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare i organisationen, genom att analysera behoven av kompetensutveckling och verka för att de blir tillgodosedda, samt att stötta cheferna i jämställdhetsarbetet.

Kommunikationstips

Låt chefer och medarbetare som gått före visa vägen. Att få berätta om egna lärande exempel skapar stolthet och inspirerar kollegorna, oavsett om det gäller hur vi lär tillsammans, eller konkreta resultat av ett förbättringsarbete. Kommunicera genom att vara förebild, berätta om de egna lärdomarna som chef.Använd ordinarie möten som kommunikationskanal, till exempel chefsmöten, arbetsplatsträffar (APT), arbetsgruppsmöten etc. Lägg upp korta videoklipp på intranätet, eller gör reportage i personaltidningen om det finns en sådan (så når ni även personalgrupper som inte har tillgång till intranätet under arbetstiden).

CEMR-deklarationen

Undertecknarna av CEMR-deklarationen åtar sig att bekämpa och försöka förebygga könsstereotyper som bidrar till ojämställdhet. För att kunna göra det ska undertecknaren ”genom utbildning och på annat sätt” ge medarbetarna i kommunen eller regionen förmåga att känna igen och motverka könsstereotyper.

Undertecknaren förbinder sig också att se till att personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg är medvetna om hur kön och föreställningar om kön påverkar deras verksamhet, och att de tar hänsyn till kvinnors och mäns olika erfarenheter av vård och omsorg. (Artikel 6)

Jämställd förskola i Kalmar

Filmen handlar om jämställdhetsarbetet på förskolan Rinkabyholm i Kalmar. På utbildningsförvaltningen i Kalmar finns fyra jämställdhetsutvecklare som stöttar rektorer och förskolechefer i arbetet att skapa en jämställd skola och jämställd förskola. Jämställd förskola Kalmar ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om jämställdhetsintegrering.

Publikationer

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!