Publicerad: 14 januari 2021

Fråga och svar

7. Tredje benchmarkingträffen: Följa upp och analysera resultaten

Den tredje träffen fokuserar på förbättring av systemen för uppföljning, analys och beslutsfattande så att ojämställdhetsproblem kan upptäckas och åtgärdas.

Vad ska uppnås på denna träff?

  • En bild av organisationernas utgångsläge och förbättringsbehov när det gäller jämställdhetsproblem, utifrån organisationens mål, nyckeltal och egna analyser.
  • Idéer om förbättringar i ledning och styrning för att upptäcka och åtgärda ojämställdhet.
  • Idéer om förbättringar i nyckeltal och system för att följa upp och analysera verksamhetens resultat för olika grupper av kvinnor män, flickor och pojkar.
  • Idéer för förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut.

Förberedelser innan träffen

  • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering under fliken BM 3. Notera vilken förflyttning som skett och dra lärdomar av det. Identifiera behov av ytterligare förbättringar i ledning och styrning.
  • Gör en kort beskrivning av nuläget i förbättringsarbetet som påbörjades vid första träffen.
  • Beskriv hur organisationen redovisar, använder och följer upp individbaserad statistik och använder jämställdhetsanalyser i beslutsprocesserna.
  • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan benchmarkingträffen.

Material

För deltagarna:

Film: Öppna jämförelser Jämställdhet (se nedan)

Kommmun- och landstingsdatabasen Koladas verktyg Jämföraren

Checklista för jämställdhetsintegrering (PDF)

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel)

Mall: Benchmarking 3 Följa upp och mäta resultat (PPT)

Planera, följa upp och åtgärda - Styrsnurran

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF)

Mall: Återkoppling efter benchmarkingträffar (Word)

Mall: Exempel på agenda för benchmarkingträff 3 (PDF)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!