Publicerad: 30 september 2020

Nu kan ni anmäla er till nästa omgång av Modellkommuner

I Modellkommuner och Modellregioner jämställdhetsintegrerar deltagarna sin styrning och ledning. Konceptet kan bidra till högre kvalitet i verksamheten och till ert arbete med Agenda 2030.

Anmälan till Modellkommuner 2020

Som en följd av coronapandemin flyttas den planerade starten av Modellkommuner fram till 3 november. Datum för avslutande resultatkonferens är inte fastställt.

Kommuner som är intresserade av att delta och som uppfyller kriterierna kan anmäla sig fram till 1 oktober. SKR fattar fortlöpande beslut om nya deltagare, dock senast .

Intresseanmälan Modellkommuner

Kriterier och kostnad

För att delta i Modellkommuner krävs ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering, t.ex. att kommunen har skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Deltagarna förbinder sig att delta med hög politiker, hög chef samt nyckelperson, t.ex. en strateg.

CEMR-deklarationen

Kostnad för deltagande: 50 000 kronor (ordinarie pris 80 000 kronor, denna omgång genomförs med stöd av regeringskansliet).

Hur går det till?

I konceptet Modellkommuner/Modellregioner följer deltagarna en strukturerad process för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande genom benchmarking. Processen löper över drygt ett år. Mellan benchmarkingmötena omsätts lärandet i konkret förbättringsarbete på hemmaplan. Deltagande organisationer arbetar två eller tre tillsammans och får stöd av en kommun som tidigare genomgått konceptet, en mentor.

SKR står för uppstartsmöte och resultatkonferens, strategträff inför varje benchmarkingmöte, samt vägledning, material och metodstöd på webben.

I deltagarnas arbetsgrupp ingår politiker, hög chef och nyckelperson. Deltagarna planerar och genomför benchmarkingträffar, planerar, testar, utvärderar och implementerar förbättringsarbete, samt rapporterar resultat till SKR.

Syfte och förväntat resultat

Modellkommuner och Modellregioner drivs under 2020 med stöd från regeringen. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är:

  • Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
  • Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.
  • Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030.

Pilotomgång med Modellregioner

Med start 2019 testas konceptet även för regioner. Till skillnad mot Modellkommuner kommer arbetet inte att omfatta hela systemet för ledning och styrning, utan sker inom avgränsade verksamheter:

  • Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsansvaret.
  • Regionerna Gävleborg, Halland och Norrbotten benchmarkar kring arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.

Spridningen av Modellkommuner

Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2015. Förutom de som syns på kartan, har ett antal kommuner i Norrbotten, tre stadsdelar i Stockholms stad, och ett antal förvaltningar i Eskilstuna kommun deltagit. I november 2021 startar den fjärde omgången. 

Modellkommuner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!