Publicerad 2 februari 2023

SKR:s kvinnofridssatsning

2021-2023 genomför SKR en särskild kvinnofridssatsning för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Syftet med kvinnofridssatsningen är att stödja kommuner och regioner att bättre

  • förebygga och tidigt upptäcka våld
  • stödja våldsutsatta och deras barn
  • verka för att våldsutövare ändrar beteende

Kvinnofridssatsningen är ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansieras delvis med statliga medel.

SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid

Vad gör kvinnofridssatsningen?

Kvinnofridssatsningen innebär att SKR kan stärka sitt ordinarie arbete på kvinnofridsområdet. Satsningen tar fram stödmaterial, lärande exempel och ordnar seminarier och konferenser. Allt stöd utgår från kommuner och regioners behov.

Satsningen samverkar även med myndigheter som har uppdrag på kvinnofridsområdet. Syftet är att bidra med kunskap om kommuner och regioners förutsättningar, så att stödet från den nationella nivån bättre motsvarar behoven. Exempel på frågor som SKR samverkar kring är skyddade personuppgifter, hedersrelaterat våld och förtryck, boende för våldsutsatta och insatser för våldsutövare.

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Sedan 2018 finansierar kvinnofridssatsningen utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län. Utvecklingsledarna stödjer kommunerna, och är anställda inom de regionala stöd- och samverkans och stödstrukturerna för socialtjänst (RSS).

Regionala utvecklingsledare för kvinnofrid – stöd för kommuner

Projekt om individbaserad systematisk uppföljning

Genom satsningens projekt SU-Kvinnofrid får kommuner stöd att följa upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta på individnivå. Syftet är att öka kunskapen om hur insatserna fungerar, och ge bra underlag att förbättra och utveckla verksamheten. Projektet vill även lägga en grund för nationell statistik och ökad kunskap på nationell nivå.

SU-Kvinnofrid

Mer från kvinnofridssatsningen

Skrifter, filmer och annat stöd som tagits fram inom ramen för kvinnofridssatsningen hittar du här:

Förändringsarbete med våldsutövare

Skyddat boende och stadigvarande boende för våldsutsatta

Barn som upplever våld

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

Våldsförebyggande arbete i skolan

Våld i nära relation – stöd för dig som chef


Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.