Publicerad 22 augusti 2023

Checklista, jämställda beslut

Checklistan är ett stöd för att förtroendevalda ska kunna avgöra om ett beslutsunderlag ger förutsättningar att fatta jämställda beslut. För tjänstepersoner finns en motsvarande vägledning för jämställda underlag.

Checklistan utgörs av en serie frågor som besvaras med ja eller nej. Om svaret är ja, gå vidare till nästa steg. Om svaret är nej, eller om det inte går att besvara frågan för att viktiga delar saknas i underlaget, ska ärendet om möjligt återremitteras för komplettering.

Checklistan för jämställda beslut (PDF) Pdf, 79 kB.

Som stöd för tjänstepersoner finns en motsvarande vägledning för jämställda beslutsunderlag.

Vägledning för jämställda beslutsunderlag (PDF) Pdf, 147 kB.

Checklista för jämställda beslut

 1. Berör beslutet kvinnor och män, flickor och pojkar?
  • Ja. Gå vidare till steg 2.
  • Nej. Checklistan ska inte användas.
 2. Är individbaserad statistik uppdelad på kön?
  • Ja. Gå vidare till steg 3.
  • Nej. Återremittera för komplettering.
 3. Beskriver underlaget beslutets konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar?
  • Ja. Gå vidare till steg 4.
  • Nej. Återremittera för komplettering.
 4. Finns det förslag på åtgärder i underlaget för att komma tillrätta med omotiverade skillnader mellan kvinnor och män?
  • Ja. Gå vidare till steg 5.
  • Nej. Återremittera för komplettering.
 5. Innehåller underlaget en analys av hur de föreslagna åtgärderna bidrar till organisationens jämställdhetsmål?
  • Ja. Underlaget ger förutsättningar för ett jämställt beslut.
  • Nej. Återremittera för komplettering.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara synliga. Statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön.

Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund, även när den kombineras med andra variabler som till exempel ålder eller socioekonomiska faktorer. Både skillnader och likheter mellan grupperna ska redovisas.

Könskonsekvensbeskrivning

Ett beslut som berör kvinnor och män, flickor och pojkar, bör innehålla en könskonsekvensbeskrivning, det vill säga en beskrivning av vilka konsekvenser beslutet får för invånarna, beroende på om de är kvinnor eller män, flickor eller pojkar. Det kan handla om bemötande och service, eller fördelning av makt och resurser.

För att kunna göra en könskonsekvensbeskrivning är det ofta nödvändigt att individbaserad statistik är uppdelad på kön.

Skillnad kan vara ojämställdhet

Skillnader i utfall för kvinnor och män kan vara tecken på ojämställdhet, men behöver inte vara det. Ibland kan det vara motiverat att ge mer resurser till ett kön, till exempel när det är ett led i jämställdhetsarbetet. Det är ofta fråga om en politisk bedömning.

Jämställdhetsmål

Underlaget bör innehålla förslag på åtgärder som gör att beslutet bidrar till verksamhetens eller organisationens jämställdhetsmål. Om ni inte har egna mål, kan föreslagna åtgärder analyseras utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Använd checklistan som den är eller anpassa den så att den följer era rutiner, er verksamhet och ert språkbruk.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.