Publicerad: 14 januari 2021

Fråga och svar

3. Första benchmarkingträffen: Ledning och styrning

Under första benchmarkingträffen påbörjas arbetet med att jämställdhetsintegrera styrning och ledning. Genom erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion tillsammans med samarbetsparterna uppstår idéer till förbättringar.

För att jämställdhetsintegrera verksamheten behöver chefer och medarbetare kompetens i jämställdhet, jämställdhetsanalys, styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete, inklusive förändringsledning och kommunikation.

Vad ska vi uppnå på denna träff?

 • En bedömning av i vilken utsträckning som deltagarnas system för ledning och styrning är jämställdhetsintegrerade.
 • Idéer om förbättringar som skapar förutsättningar för en styrning och ledning och en kultur för lärande som resulterar i jämställd service och resursfördelning för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.
 • En plan för det arbete som ska starta på hemmaplan efter träffen, inklusive en aktuell intressentanalys.

Förberedelser innan träffen

 • Titta på Vägledning för jämställdhetsintegrering steg 1 till 5. Vägledningen består av tio viktiga moment för jämställdhetsintegrering av styrning och ledning. Under varje block finns en förklarande text som beskriver vad momentet innebär och vilken roll som politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har för just det momentet. I tillämpliga delar hänvisar vägledningen till relevanta artiklar i CEMR-deklarationen. På så sätt kan vägledningen användas för att implementera deklarationen.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

 • Se filmerna Styrkedjan, Att styra i komplexitet, samt Samhällsförändring påverkar styrningen – en tidsexposé.
 • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
 • Gå igenom presentationen av kompetensinventering och nyckeltal från uppstartsträffen.
 • Utifrån ovanstående, reflektera över och beskriv hur organisationens styrsystem ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag? Var saknas det? Har vi kännedom om eventuella ojämställdhetsproblem? Vilka funktioner/personer arbetar aktivt/inte aktivt med jämställdhet? Hur har styrningen över tid påverkat jämställhetsarbetet och organisationen och hur påverkar den nu?
 • Identifiera förbättringsområden.
 • Håll en workshop för att göra er intressentanalys i enlighet med SKR:s mall. Bjud in deltagarna från förberedelseutbildningen till workshopen.
 • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 1.

Material

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

För deltagarna:

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel)
Checklista för jämställdhetsintegrering (PDF)

Mall: Benchmarking 1 Ledning och styrning (PPT)

Mall: Intressentanalys (PDF)

Mall: Intressentanalys (Excel)

Planera, följa upp och åtgärda - Styrsnurran

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF)

Återkoppling efter benchmarkingträffar (Word)

Exempel på agenda för Benchmarking 1 (PDF)

Styrkedjan

I filmen Styrkedjan berättar Gertrud Åström om varför styrning, ledning och uppföljning måste hänga ihop för att kunna bli jämställdhetsintegrerade.

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd är strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun. I filmen berättar hon om vikten av att ledningen pratar ihop sig om en gemensam riktning, om vilken förändring de vill åstadkomma för brukarna, för att kunnda driva förändring i komplexa system.

Samhällsförändring påverkar styrningen – en tidsexposé

Märit Melbi, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ger en tidsexposé om hur samhällsförändringar under efterkrigstiden har påverkat styrningen av offentliga organisationer. Hon betonar att dagens styrning behöver beakta en mer komplex omvärld.

Text

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!