Publicerad 30 november 2021

Frågor och svar, Modellkommuner och Modellregioner

Modellkonceptet är SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering av ledning och styrning. Men vem kan vara med i satsningen? Och hur går det till? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

 • Kan modellkonceptet vara ett stöd i arbetet med Agenda 2030?

  Jämställdhet är ett eget hållbarhetsmål (Mål 5) i Agenda 2030, men ett jämställdhetsperspektiv är dessutom en förutsättning för att nå alla övriga hållbarhetsmål. Det systematiska arbetssättet i modellkonceptet kan vara ett bra ett stöd för organisationens arbete med Agenda 2030.

 • Kommer benchmarkingen ske med kommuner eller regioner i närheten?

  SKR försöker i möjligaste mån para ihop kommuner som ligger nära varandra, för att underlätta resor och kontakter. Kommuner kan om så önskas även paras ihop utifrån ett gemensamt tema när det gäller verksamhetsförbättringar.

 • Kan modellkonceptet vara ett stöd i arbetet med att genomföra CEMR-deklarationen?

  Ja, konceptet kan både ge draghjälp till och bidra med en större systematik i arbetet med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av deklarationen. CEMR-deklarationens olika artiklar är integrerade i SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering, som är utgångspunkt för modellkonceptet.

 • Vad innebär det att vara mentor?

  Kommun eller region som genomgått modellkonceptet kan fortsätta som mentor i en följande omgång. Mentorer deltar i lärträffarna och delar med sig av erfarenheterna från sitt eget arbete med konceptet. Det är ett sätt för tidigare deltagare att fortsätta utveckla sin jämställdhetsintegrering av ledning och styrning.

 • Vilka nyckelpersoner brukar delta?

  Strateger, kvalitetsansvariga, controllers och andra som arbetar på strategisk nivå med planering, uppföljning och utveckling.

 • Måste vi ha förankrat med andra kommuner och regioner innan vi skickar in intresseanmälan?

  Det kan förstås vara bra att diskutera medverkan i satsningen med närliggande kommuner/regioner, men SKR föreslår en matchning utifrån de som anmält intresse.

 • Måste kommunen delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

  Nej, i modellkonceptet jobbar ni med den övergripande ledningen och styrningen och väljer ut en verksamhet där ni testar om den jämställdhetsintegrerade styningen och ledningen fungerar hela vägen ut i linjen.

 • Vilka kommuner eller regioner får vara med i modellkonceptet och hur görs urvalet?

  För att få vara med i modellkonceptet måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. Kommunen eller regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya deltagare efter att ha genomgått modellkonceptet.

 • Är det en chef som ska skicka in anmälan eller kan jämställdhetsstrateg göra det?

  Det går bra att strategen skickar in anmälan, men det ska framgå hur beslutet om att delta i modellkonceptet har förankrats i ledningen.

 • Vilka deltar på uppstartsmötet och resultatkonferensen?

  Samtliga som är med i arbetet är välkomna, men minst de tre funktionerna politiker, chef och strateg eller nyckelperson ska delta.

 • Vilka träffar ska strateger och nyckelpersoner delta i?

  Förutom träffarna där samtliga deltagare deltar, träffas strategerna och planerar inför konferenser och lärträffar.

 • Finns det krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet för att få delta?

  Nej, men det måste finnas en vilja och en ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet, dokumenterat genom ett politiskt beslut, till exempel att organisationen har skrivit under CEMR-deklarationen.

 • När blir man Modellkommun eller Modellregion?

  Kommun eller region som genomgått modellkonceptet och därefter varit mentor i en ny omgång, kan titulera sig Modellkommun respektive Modellregion.

Informationsansvarig

 • Åsa Thörne Adrianzon
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset