Publicerad: 13 november 2020

Fråga och svar

8. Organisationen använder metoder för systematiskt förbättringsarbete

För att genomföra strategin jämställdhetsintegrering krävs ett systematiskt förbättringsarbete. För att arbeta systematiskt med jämställdhet kan kommunen eller regionen använda den metodik som redan används i arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling.

Tidigare arbeten visar fördelar med att starta i förvaltningar och verksamheter där det redan finns ett intresse och där det gå att nå resultat med relativt begränsade insatser.

Metod för lärandestyrt förbättringsarbete

Om organisationen inte har någon etablerad metod för systematiskt förbättringsarbete kan metoden Genombrott vara ett bra alternativ. Genombrott är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete. Den bygger på principen att de som utför arbetet är de som kan förändra det. Förbättringar testas i liten skala och det som visar sig fungera kan därefter skalas upp.

Utgångspunkt är tre fundamentala frågor:

  1. Vad är det vi vill uppnå?
  2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Plan, Do, Study, Act

Navet i metoden Genombrott är den så kallade PDSA-cykeln, där förkortningen står för Plan, Do, Study, Act (planera, göra, studera, agera). I PDSA-cykeln testas en idé till förändring först i mindre skala, gruppen observerar utfallet och drar slutsatser av mätvärden och observationer. Metoden utgår från att den bästa lösningen utvecklas successivt. Olika grupper och verksamheter kan komma till olika lösningar utifrån sina villkor.

En framgångsfaktor är att flera grupper testar en viss lösning parallellt och dokumenterar varje testcykel för sig. Varje grupp formulerar tydliga mål och testar förändringen i liten skala. Resultatet följs upp med systematiska mätningar över tid.

Genombrott har använts av SKR sedan 1997. Det finns ett digitalt stöd som underlättar arbetet, där dokumentation och statistik sköts automatiskt.

Här finns ett digitalt stöd för att arbeta med metoden Genombrott.

  • Politiker visar ledarskap i att skapa en öppen och tillitsfull organisation där experiment och nya sätt att arbeta belönas.
  • Chefer skapar förutsättningar för reflektioner och lärande samt en systematik för förbättringsarbete och reflektion. Chefsgruppen kan lära tillsammans genom att skugga varandra, delge hur de skaffar underlag och ta tid för reflektion tillsammans
  • Strateger stöttar chefer och politiker i arbetet. Tillsammans med cheferna kan möten för reflektion organiseras. Strateger kan även bistå verksamheterna i arbetet med det systematiska förbättringsarbetet, till exempel med stöd i Genombrott.

Kommunikationstips

Förbättringsarbeten är utmärkta att kommunicera internt och externt. Det blir en del i att skapa en lärande organisation. Det går att kommunicerade både de förbättringsarbeten som är lyckade, men även de som inte gett önskat resultat kan bidra till lärande.

CEMR-deklarationen

Även i CEMR-deklarationen artikel 9 som berör jämställdhetsanalyser framhålls att förbättringar ska åstadkommas. I artikel 9 förbinder sig kommuner och regioner att ”fastställa prioriteringar och, när det är lämpligt, mål för att ta itu med de frågor som uppstår med anledning av dessa översyner och att åstadkomma påtagliga förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster.”

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!