Publicerad: 2 november 2020

Fråga och svar

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar

Beslutsunderlag som förvaltningen tar fram till politikerna ska innehålla en könskonsekvensanalys, alltså en beskrivning av de konsekvenser ett beslut får för kvinnor och män, flickor och pojkar. Påverkar beslutet fördelningen av resurser mellan olika grupper av kvinnor och män? Påverkar det bemötande och service till brukare, patienter, elever etcetera ur ett könsperspektiv? Påverkar det möjligheten till makt och inflytande?

Beslutsunderlag ska också innehålla en jämställdhetsanalys, det vill säga en beskrivning av hur en åtgärd påverkar de mål för jämställdhet som kommunen eller regionen har satt upp, så att det blir tydligt för politikerna om deras beslut bidrar till att nå jämställdhetsmålen.

Vad påverkar förutom kön?

För att förfina analysen är det viktigt att belysa fler faktorer än kön, det vill säga att ha ett intersektionellt perspektiv. Hur påverkas olika grupper av kvinnor och män om vi förutom kön också ser till ålder, födelseland, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, sexuell läggning, socioekonomi, etcetera? Sammanhanget avgör vilka faktorer som är relevanta.

  • Politiker behöver underlag som stödjer beslut i enlighet med det politiska åtagandet om jämställdhetsintegrering och som bidrar till organisationens mål för jämställdhet. Beslutsunderlag som inte ger det stödet ska kompletteras genom en återremittering av ärendet. Om det inte finns tid för komplettering, bör bristen påtalas genom notering i protokollet, en uppföljande redovisning bör göras längre fram.
  • Chefer ansvarar för att det finns tydliga riktlinjer, verktyg och stöd för att göra könskonsekvensanalyser och jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag, och att medarbetarna är förtrogna med dessa. De följer upp att beslutsunderlagen ger politikerna förutsättningar att fatta beslut i enlighet med strategin jämställdhetsintegrering och de jämställdhetsmål som kommunen eller regionen har satt upp.
  • Cheferna kan bjuda in till handläggarseminarier för att höja kvaliteten på analyserna och öka lärandet i organisationen. Strategerna kan stödja arbetet.
  • Strategen bidrar med ett jämställdhetsperspektiv i verksamheternas analyser. Med kunskap om genus, jämställdhet, normer och makt kan strategen bidra till att frågor ställs som höjer kvaliteten på analyserna.

Kommunikationstips

Använd goda exempel för att visa skillnaden på beslutsunderlag med och utan könskonsekvensbeskrivning. Eller ett och samma beslutsunderlag, före och efter könskonsekvensbeskrivningen.

CEMR-deklarationen

Artikel 9 i deklarationen säger att undertecknaren ska låta göra jämställdhetsanalyser inom alla sina ansvarsområden. I artikeln ingår också en bestämmelse om att alla viktigare förslag till förändringar som gäller politik, rutiner och resursfördelning ska föregås av en konsekvensanalys som belyser möjliga följder för kvinnor och män.

Jämställdhetsanalysen ska ta hänsyn till behov och intressen hos dem som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller missgynnanden, alltså ha ett intersektionellt perspektiv.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!