Publicerad: 2 november 2020

Fråga och svar

6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra strukturella mönster och könsskillnader mellan kvinnor och män. Det är grunden i jämställdhetsarbetet. Eftersom det juridiska könet framgår av personnumret, kan all registerbaserad statistik könsuppdelas.

Vid insamling av data genom enkäter måste den svarande själv uppge könstillhörighet för att statistiken ska kunna könsuppdelas. Många verksamheter erbjuder ett tredje svarsalternativ för de personer som inte identifierar sig som kvinna eller man. Tänk på att registrering av könsidentitet utgör en känslig personuppgift, vilket strider mot dataskyddsdirektivet (GDPR). Om en grupp svarande är för liten kan det också vara svårt att säkerställa uppgiftslämnarens anonymitet.

Läs mer om könsuppdelad statistik och annan könsidentiet än kvinna eller man

Först en könskonsekvensanalys

För att säkerställa likvärdig service och jämställd fördelning av resurser måste statistiken analyseras. Det första steget är att göra en könskonsekvensanalys. Om statistiken visar på könsskillnader, vad får den skillnaden för konsekvenser för flickor och pojkar, för kvinnor och män? För olika grupper av kvinnor och män?

Exempel: en trygghetsundersökning visar att kvinnor är mer oroliga för att gå ut på kvällen än män. Mest oroliga är kvinnor mellan 16 och 24 år, samt kvinnor över 75 år. Det innebär att tryggheten är lägre bland kvinnor än bland män.

Sedan en jämställdhetsanalys

Nästa steg är att göra en jämställdhetsanalys, det vill säga att relatera konsekvenserna för kvinnor och män, flickor och pojkar till de jämställdhetsmål som organisationen har satt (egna mål eller t.ex. de nationella jämställdhetspolitiska målen).

Exempel: fullmäktige har satt som mål att kommunen ska vara en trygg plats att leva på för både kvinnor och män. Könskonsekvensanalysen visar att kommunen inte når upp till det målet

Utgå från kända problem

Ett bra stöd för analysen är att utgå från vanligt förekommande jämställdhetsproblem. Sannolikheten är stor att könsskillnader som synliggörs i den egna uppföljningen, speglar förhållanden som gäller generellt i samhället. Kännedom om vanliga jämställdhetsutmaningar gör det lättare att orientera sig i mängden av data.

Alltid kön, aldrig bara kön

För att förfina könskonsekvensanalysen eller jämställdhetsanalysen bör den omfatta också andra faktorer som påverkar människors livsvillkor, till exempel utbildning, ålder, födelseland, bostadsort och funktionsnedsättning. Vilka faktorer som bör ingå beror på sammanhanget. Det kan vara svårt att hitta statistik över alla relevanta faktorer. Då kan det vara bra att komplettera statistiken med forskning och andra studier som stödjer analysen.

Statistiken kan också kompletteras med till exempel fokusgrupper, kollegiala granskningar eller observationer för att synliggöra normer och föreställningar om kön.

  • Politiker bör ställa krav på att könsuppdelad statistik finns med i redovisningar, budgetuppföljning och beslutsunderlag och att könsskillnader har analyserats ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Ärenden där detta saknas bör återremitteras. Om det inte finns tid att återremittera ärendet, bör bristen påtalas med en notering i protokollet och en begäran om en uppföljande redovisning längre fram.
  • Förvaltningsledningen säkerställer att det finns tydliga riktlinjer och metodstöd för könsuppdelad statistik, samt att organisationens system understödjer insamling och hantering av könsuppdelad statistik (ställ krav vid upphandling av systemen). Det är också viktigt att säkerställa att det finns praktiska förutsättningar att genomföra analysarbetet. Chefer behöver skapa en struktur för gemensamt lärande, det vill säga förutsättningar och möjlighet för gemensam reflektion och analys av statistiken.
  • Strategen bidrar med kunskap genom att ta fram exempel på vilken skillnad könsuppdelad statistik kan göra och hur den kan analyseras. En viktig del i arbetet är att se organisationens utmaningar i ljuset av vad forskning och nationella förhållanden visar om grundläggande jämställdhetsutmaningar i samhället.

Kommunikationstips

Statistik kan vara roligt. Särskilt när det relaterar till våra egna verksamheter eller erfarenheter. Välj ut två eller tre nyckeltal där det finns tydliga könsskillnader. Gör diagram som visar nyckeltalet som helhet och könsuppdelat, så att skillnaden framträder. Gör en tidsserie om det finns data som tillåter det och se om skillnader ökar eller minskar.

Region Värmland har gjort en kampanjwebb byggd på regional jämställdhetsstatistik.

Hör vad stå upp-komiker kan göra av torra siffror

CEMR-deklarationen

Artikel 9 i deklarationen säger att undertecknaren ska låta göra jämställdhetsanalyser inom alla sina ansvarsområden. Genom analyserna ska undertecknaren säkerställa att politik, rutiner, praxis och system inte riskerar att medföra diskriminering, att de inte präglas av stereotypa könsrollsmönster samt att de beaktar både kvinnors och mäns behov. Jämställdhetsanalysen ska ta hänsyn till behov och intressen hos dem som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller missgynnanden, alltså ha ett intersektionellt perspektiv

I artikeln ingår också en bestämmelse om att alla viktigare förslag till förändringar som gäller politik, rutiner och resursfördelning ska föregås av en konsekvensanalys som belyser möjliga följder för kvinnor och män.

Krav på en jämställdhetsanalys finns också i artikel 21 om säkerhet och trygghet, där undertecknaren förbinder sig att analysera statistik om säkerhet och trygghet ur ett könsperspektiv.

Fler nyanlända kvinnor i företagsskola

Filmen berättar om när Hedemora införde könsuppdelad statistik och fick bekräftat att färre kvinnor än män deltar i insatser för nyanlända, som till exempel företagsstöd. Hedemora har genomfört en rad åtgärder som lett till att andelen kvinnor i insatserna har ökat.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!