Publicerad: 2 november 2020

Fråga och svar

2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering

Politiker har en viktig roll för att driva på jämställdhetsarbetet och se till att organisationen fullföljer sitt åtagande.

Ställ frågor, kräv återrapportering

Politiker fattar beslut om att kopplingen till organisationens övergripande politiska jämställdhetsmål ska synliggöras i planering, budget och uppföljning, det vill säga att det politiska ställningstagandet byggs in i styr- och ledningssystemet och att tillräckliga resurser avsätts för arbetet.

Genom att efterfråga resultat visar den politiska ledningen att de politiska besluten ska omsättas i konkret handling. Det kan ske genom att ställa frågor och kräva återrapportering om jämställdhetsintegreringen vid budgetdialoger, resultatseminarier eller andra avstämningsmöten med ledningarna.

Organisera det politiska ansvaret

jämställdhetsarbetet kan organiseras på olika sätt. När ett kommunalråd eller regionråd får särskilt ansvar för jämställdhetsfrågorna, minskar risken för att de hamnar mellan stolarna.

Kommunen eller regionen kan också inrätta en särskild delegation eller ett utskott med en grupp ledande politiker, med uppgift att stödja och följa upp jämställdhetsarbetet, t.ex. genom att identifiera utvecklingsbehov, ha löpande dialoger med chefer och nämnder, samt granska organisationens styr- och ledningsdokument. Det är viktigt att gruppen har mandat och legitimitet för att kunna ställa krav i dialogen med verksamheterna.

Omfördela makt och resurser

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Eftersom utgångspunkten är att det finns skillnader i fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, oftast till kvinnors nackdel, innebär det att jämställdhetsarbetet leder till en omfördelning eller omprioritering av makt och resurser. Det är ytterst en fråga om politiska beslut. Det följer också av åtagandet enligt CEMR-deklarationen att ”intäkts- och utgiftsstrukturen anpassas i syfte att främja jämställdhet”.

Kommunikationstips

Berätta för anställda och invånare hur kommunen organiserar jämställdhetsarbetet på övergripande nivå. Var ligger det politiska ansvaret? Hur säkerställer politikerna att kommunen eller regionen lever upp till åtagandet om jämställdhetsintegrering?

CEMR-deklarationen

Att underteckna CEMR-deklarationen innebär att göra ett allmänt åtagande om att verka för jämställdhet, samt att motverka könsdiskriminering och hinder för jämställdhet inom alla sina ansvarsområden. (Artikel 8)

Undertecknaren ska också göra ett offentligt ställningstagande för jämställdhet, genom att informera invånarna om att kommunen eller regionen har ställt sig bakom CEMR-deklarationen, och regelbundet informera om hur arbetet med deklarationen fortskrider. (Artikel 4)

Deklarationen har ett särskilt avsnitt som beskriver hur åtagandet ska genomföras (Del II). Där finns bestämmelser om den handlingsplan som ska upprättas senast två år efter undertecknandet, vad en sådan plan ska innehålla och hur processen för att ta fram den bör se ut. Som undertecknare till deklarationen befinner sig kommunen eller regionen också i ett europeiskt sammanhang, där undertecknare från olika länder förväntas bidra till utvecklingen av arbetet med deklarationen genom utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!