Publicerad: 2 november 2020

Fråga och svar

1. Den politiska församlingen tar beslut om jämställdhetsintegrering

I en politiskt styrd organisation är det politikerna som beslutar om verksamhetens inriktning och omfattning, inom ramen för lagstadgade skyldigheter. Ett politiskt beslut är en grundläggande förutsättning för att ett förbättringsarbete ska få genomslag i hela organisationen och bli långsiktigt hållbart.

Första steget i arbetet med jämställdhetsintegrering är därför att den politiska ledningen fattar ett övergripande och långsiktigt beslut om att organisationen ska jämställdhetsintegreras.

CEMR-deklarationen eller Agenda 2030

I många kommuner och regioner har fullmäktige ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och därmed gjort ett politiskt åtagande att jämställdhetsintegrera all verksamhet.

Ungefär lika många kommuner och regioner har ställt sig bakom de globala hållbarhetsmål som samlas i Agenda 2030. Det innebär också ett åtagande om jämställdhetsintegrering, eftersom agendan uttryckligen säger att ett jämställdhetsperspektiv måste integreras i agendans genomförande för att nå målen.

Egna bolag omfattas av beslutet

Beslutet kan ha andra former, som att fullmäktige fastställer en plan för jämställdhetsintegrering, eller antar jämställdhetsintegrerade verksamheter som ett budgetmål, till exempel att lika stor andel pojkar som flickor ska klara målen i årskurs nio eller att lika stor andel kvinnor som män ska vara trygga på äldreboendet.

Ett övergripande beslut om jämställdhetsintegrering bör, liksom CEMR-deklarationen, omfatta all verksamhet i organisationen, inklusive kommunala bolag och andra driftsformer som ligger utanför den ordinarie förvaltningen.

Kommunikationstips

En viktig del i åtagandet är att kommunicera kommunens eller regionens ställningstagande till omvärlden och att fortlöpande berätta om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Kommunicera internt för att skapa förståelse, delaktighet och motivation bland organisationens chefer och medarbetare. Kommunicera externt för att synliggöra arbetet och de förväntade resultaten, vad det kommer att betyda för invånarna och den service och de tjänster som organisationen levererar.

CEMR-deklarationen

Se till att både anställda och invånare får veta att kommunen har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet, samt vad det innebär. I och med undertecknandet är kommunen del i en växande europeisk gemenskap, med tusentals kommuner och regioner som verkar för ett jämställt samhälle. I Sverige har 112 kommuner och alla regioner utom en skrivit under deklarationen (oktober 2020).

Sex grundläggande principer för CEMR-deklarationen:

  1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
  2. För att nå jämställdhet måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. (En bra utgångspunkt för arbetet är devisen alltid kön, aldrig bara kön, det vill säga att analyser och åtgärder beaktar att olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, har olika villkor och förutsättningar.)
  3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
  4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
  5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.
  6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för jämställdhet

De förtroendevalda som fattat beslut om att underteckna CEMR-deklarationen förbinder sig att offentliggöra beslutet, samt att regelbundet rapportera hur det går med genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet. Undertecknaren ska också uppmuntra andra politiska och offentliga institutioner, samt civila samhället att vidta åtgärder för att säkerställa rätten till jämställdhet. (Artikel 4)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!