Publicerad: 14 april 2020

Ledningen i Emmaboda kommun om arbetet med barnets rättigheter

Under 2018 och 2019 genomförde SKR intervjuer med kommunchef, förvaltningschefer (sex personer) och kommunalråd för att ge dem en möjlighet att beskriva hur de ser på arbetet med barnets rättigheter i kommunen.

Intervjuerna med kommunchefen, dåvarande kommunalråd och den person som arbetar strategiskt med frågan presenterades i SKR:s nyhetsbrev i juni 2018. I valet 2018 blev det ny majoritet och därför intervjuades även det nya kommunalrådet.

Kommunchef och kommunalråd

Såväl kommunchefen som det förra kommunalrådet var mycket tydliga med att arbetet med barnets rättigheter är prioriterat och båda menar att om det behöver fattas fler beslut i frågan så är det viktigt att det blir gjort.

Det nuvarande kommunalrådet säger också att detta inte är en kontroversiell fråga. Han trodde det fanns ett beslut i fullmäktige, men nu när det inte finns menar han att det är läge att arbeta fram ett sådant. Då behövs ett krav på återrapportering till den politiska nivån i samband med årsredovisningen. Återkopplingen behöver vara tydligare annars vet man inte vad som skett i frågan. Kommunalrådet säger också att det mycket väl kan vara läge nu att ta fram en handlingsplan för det fortsatta barnrättsarbetet i Emmaboda.

Nu pratar politikerna med förvaltningsledningarna där det finns potential för arbetet med rättigheterna. Som exempel kan nämnas individ- och familjeomsorgen där det förs diskussioner om hur de kan bli ännu bättre på tillämpningen av barnets rättigheter.

Förvaltningschefer

Sex förvaltningar är representerade i den här modellen. En av förvaltningarna hade en tillförordnad chef, där svarade en annan person på frågorna.

Samtliga förvaltningschefer uttrycker att de ser kopplingar mellan konventionen och sin egen verksamhet, om inte direkt så indirekt. Vissa ser också tydligare kopplingar och kan därmed konstatera att de borde göra mer och även involvera medarbetare mer aktivt. En av cheferna menar att arbetet med barnets rättigheter har en naturlig plats i det systematiska kvalitetsarbetet, där frågor som: vad vill vi uppnå, hur går det och vad är nästa steg, ska besvaras.

Under samtalens gång efterfrågar flera förvaltningschefer en större tydlighet från den politiska ledningen om vad som förväntas av dem i arbetet med barnets rättigheter. Någon nämner också att det är på gång med ett styrande dokument som kan hjälpa dem att planera framåt.

Frågor om rättigheterna kommer upp till diskussion lite oregelbundet i kommunen. Det finns egentligen inget som styr hur det går till.

En av förvaltningscheferna sticker ut med sitt resonemang. Den här personen ser bara möjligheter i det framtida arbetet och kopplar rättigheterna direkt in i verksamhetens olika delar, där även föräldrar har en naturlig roll.

En annan chef berättar att de har information riktad till barn och unga på sin hemsida och att de också möter barn regelbundet i sin verksamhet. Det görs inga aktiva kopplingar till rättigheterna ännu, även om det skulle vara möjligt.

Sammanfattning

På det hela taget verkar det som att det saknas en långsiktig struktur och ett systematiskt tänkande kring hur arbetet med barnets rättigheter ska gå till. Frågan finns i organisationen men det är än så länge osäkert vad som händer och hur det ska gå till. När handlingsplanen som tagits fram under hösten 2019 är beslutad kommer förhoppningsvis arbetet med barnets rättigheter ta ny fart.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!