Publicerad: 18 augusti 2020

Barnrättsstrategernas arbete i Ystads kommun

I Ystads kommun sker barnrättsarbetet på flera fronter, Kommunfullmäktige har beslutat att prövningar av barnets bästa ska göras och en plan för barnets rättigheter har antagits.

Kommunfullmäktigebeslut om prövning av barnets bästa - Barnchecklista

Kommunfullmäktige har beslutat att prövning av barnets bästa eller Barnchecklista ska göras i alla beslut som rör barn. En barnchecklista togs fram år 2015 av ungdomsfullmäktige tillsammans med vuxna tjänstepersoner och förtroendevalda. Utbildningar genomförs sedan 2016 för tjänstepersoner som bereder ärende till nämnd i hur barnchecklistan ska användas (inklusive grundläggande utbildning i barnkonventionen).

Framtagande och utveckling av Listen App

Kommunen har en app för ungdomsinflytande. Idén till appen kom från Ungdomsfullmäktige. Den är tänkt både som ett sätt att nå ut till barn och unga i kommunen och en möjlighet för ungdomar att kunna göra sin röst hörd. Listen App riktar sig till barn och unga som är 7-20 år och som vistas i Ystads kommun. I app kan ungdomar föreslå förändringar och förbättringar, hitta saker att göra och tycka till om saker kommunen gör.

Listen App på ystad.se

Barnets bästa – Plan för barnets rättigheter

Planen för barnets rättigheter antogs i kommunfullmäktige den 15 mars 2018. Planen omfattar tre prioriterade områden och syftar till att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i prioriteringar kring arbetet med barnets rättigheter och att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån ett barnrättsperspektiv.

 • Beslutsfattare, relevanta yrkesgrupper, barn och vårdnadshavare har kunskap om barnets rättigheter.
 • Ystads kommuns mål och styrdokument har ett tydligt barnrättsperspektiv.
 • Ystads kommuns verksamheter ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

Effekter

Ökat fokus på barnrättsfrågor i verksamheter och hos förtroendevalda då det följs upp i ordinarie målstyrning.

Varje förvaltning har en utsedd kontaktperson

Varje förvaltning har en kontaktperson med ansvar och mandat att ge stöd i arbetet att integrera barnrättsperspektivet i respektive förvaltningen. Kontaktpersonerna ingår i den kommungemensamma barnrättsgruppen.

Workshop

En workshop har genomförts med kommunens ungdomsfullmäktige gällande underlag och framtagande av ett nytt folkhälsoprogram under 2018.

Effekter

Barns och ungas åsikter har legat till grund för framtagandet av programmet.

Kartläggning av ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser

Kartläggning av ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn och unga i Ystads kommun har tagits fram på uppdrag av BuSo (Operativ samverkansledning Barn och unga) under hösten 2018. Kartläggningen ska ge kännedom om ekonomisk utsatta familjers livsvillkor samt möjliggöra analys av kommunens styrkor, svagheter och förbättringsområden.
Kartläggningen syftar till att:

 • Redogöra för hur stor andel barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet i Ystads kommun.
 • Redovisa vilka åtgärder som idag används för att minska andelen barn i ekonomisk utsatthet och mildra konsekvenser för barn i ekonomisk utsatthet.
 • Utreda samarbetet mellan olika aktörer som har kontakt med barnen.
 • Synliggöra vilka behovsbedömningar som görs och vilka resurser som finns för att tillgodose ekonomiskt utsatta barns behov hos olika instanser och aktörer i kommunen.

Effekter

Genomfört kartläggningen och påbörjat arbete tillsammans med ekonomiavdelningen om barnrättsperspektiv i budgetprocessen.

Utbildningsinsatser

Kommunens barnrättsgrupp har genomfört ett antal olika utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i verksamheterna samt förtroendevalda i syfte att öka kunskapen om barnets rättigheter.

Utbildningar

 1. Kort grundutbildning på samtliga nämnder (förra mandatperioden)
 2. Leda och styra för barnets rättigheter - att skapa förutsättningarna för att omsätta barnkonventionen i praktiken (två halvdagar) för förvaltningarnas ledningsgrupper(Förvaltning-, avdelnings, - och enhetschefer)
 3. Utbildning i Ystads kommuns barnchecklista. Erbjuds årligen för medarbetare som bereder ärende till nämnd
 4. Grundutbildning barnkonventionen, Steg 1. (Erbjuds samtliga förvaltningar/verksamheter). Under 2018 har ledare och medarbetare från nedanstående verksamheter deltagit i grundutbildningen:
  1. Grundsärskolan
  2. Backaskolan (f-6)
  3. Myndighetsenheten för funktionsvariation
  4. Barn- och elevhälsan

5. Fördjupad utbildning i barnkonventionen, Steg 2 (Erbjuds samtliga förvaltningar/verksamheter) Under 2018 har ledare och medarbetare från nedanstående verksamheter deltagit:

 • Grundsärskolan
 • Barn- och elevhälsan

6. Information för förtroendevalda. Barnets rättigheter är sedan 2019 en del av den politikerutbildning som erbjuds samtliga förtroendevalda i början av mandatperioden.

Effekter

Utbildningarna upplevs ha lett till en ökad medvetenhet om barnkonventionen och barnets rättigheter hos tjänstepersoner och förtroendevalda.
Antalet gjorda barnchecklistor ökat från år 2015 (2) till år 2017 (69) antalet har dock sjunkit något till 53 år 2018.

Kulturförvaltningen - ny kulturstrategi för Ystads kommun

Ungdomsfullmäktige har varit delaktiga i framtagandet av ny kulturstrategi.

Effekter

Barn och unga är en speciellt prioriterad målgrupp och deras delaktighet har säkerställt att de är representerade i kulturstrategin.

Kulturcrew - ungas delaktighet i kulturarrangemang

Under 2018 och 2019 har kommunen fått stöd från Region Skåne, Riksteatern Skåne och Musik i syd för att starta upp och driva projektet ”Kulturcrew” som handlar om ungas delaktighet i kulturarrangemang. Detta är ett delregionalt samarbete med Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Effekter

De unga i kulturcrew har fått utbildning i marknadsföring, scenteknik och presentationsteknik. De har sedan arrangerat egna kulturevent men även varit delaktiga som referensgrupper samt i andra kulturarrangemang. De har bildat nätverk över kommungränserna och har många egna idéer om hur de vill fortsätta arbeta.

Ungdomsfullmäktiges kulturnämnd

Ungdomsfullmäktiges kulturnämnd har varit delaktiga som referensgrupp till bland annat kulturgarantin där de följt med på utbudsdagar och sedan deltagit i diskussioner kring vilka program som ska väljas (kulturgarantin i Ystad garanterar att alla från 4 år till åk 3 på gymnasiet ska få minst en kulturupplevelse per år). De har även varit remissinstans till kulturstrategin samt bidragit till Klostret i Ystads uppdrag framöver.

Effekter

Barns och ungas intressen och önskemål har blivit tillvaratagna och påverkat de val som gjorts till kulturgarantin. Deras åsikter och tankar har även varit viktiga för kulturstrategin och i den fortsatta utvecklingen av Klostrets uppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Ungdomsfullmäktige har arbetat i workshop för uppstart till ny översiktsplan.

Effekter

Synpunkterna blev en del av grunden för samrådshandlingen.

”Fokus byarna”

Barn och unga i byarna har workshoppat i ”Fokus byarna”, ett by-projekt där kommunen tillsammans med boende diskuterar hur byn kan utvecklas avseende den fysiska miljön.

Effekter

Synpunkterna förts in i fokusprogram, som ligger till grund för kommunens budget- och planeringsarbete. I somliga byar har effekten blivit rent konkret då åtgärder som upprustning av lekområden och parkmiljöer genomförts.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!